Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Hana Bartušková - Irena Vrňáková: System Changes of the Economic Governance: Economic and Debt Crisis in Europe and the Fiscal Pact as the Main Attribute of Economic Integration in the Current EU
 • Stanislav Percic - Constantin-Marius Apostoaie: Interferences between the Political Cycle and the Business Cycle in the Cases of Slovakia, Romania and the Republic of Moldova: Lessons to be learned
 • Artur Roland Kozłowski: Belarus 1991-2011: Triumph or Tragedy? An Assessment
 • Artur Życki - Katarzyna Dziewięcka: The Impact of Monotheistic Religion Principles on the Education and Professional Career of Women
 • Erik Pajtinka: Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations
 • Tomasz Gackowski: What Power Resides in the Mass Media? Typology of Media's Power – a Proposal
 • Samuel Oni: Governance and Legislature-Executive Relations at the State Government Level of Nigeria’s Presidential System
 • Karel Malinovský: Interstate Conflicts over Natural Resources and Raw Materials from the Water-Rich Areas in the Asian Region

REVIEWS

 • Tomáš Swiatlowski: Book Review: History of Czech Foreign Policy
 • Ján Marko: Book Review: African (micro) Regionalism – South African Experience
 • Martina Šinkovičová: Book Review: Climate – Challenged Society

INFORMATION

 • Róbert Jáger - Anna Schneiderová: Scientific Conference: How Not to Become a Victim of Human Trafficking? We are looking for a Solution
 • Lucia Spišiaková: Edifying Workshop: Implementation of the Right of Assembly in the Light of National Consciousness and Role of Mass Media in Preventing and Resolving Conflicts
 • Vít Rouč: Conference: Europe Day – What Europe Union Gave and Took
 • Editorial Board: In Memory of Professor Koloman Ivanička

 ***

 

ŠTÚDIE

 • Hana Bartušková - Irena Vrňáková: Systémové zmeny hospodárskeho vládnutia: hospodárska a dlhová kríza v Európe a fiškálny pakt ako hlavný atribút hospodárskej integrácie v súčasnej EÚ
 • Stanislav Percic - Constantin-Marius Apostoaie: Zasahovanie medzi politickým a obchodným cyklom v prípade Slovenska, Rumunska a Moldavska: v čom je potrebné sa poučiť
 • Artur Roland Kozłowski: Bielorusko medzi 1991-2011: víťazstvo alebo tragédia? Hodnotenie
 • Artur Życki - Katarzyna Dziewięcka: Vplyv monoteistických náboženských princípov na vzdelanie a profesionálnu kariéru žien
 • Erik Pajtinka: Kultúrna diplomacia v teórii a praxi súčasných medzinárodných vzťahov
 • Tomasz Gackowski: Aká moc spočíva v masmédiách? Typológia moci médií – návrh
 • Samuel Oni: Vládnutie a vzťahy medzi zákonodarným zborom a exekutívou na úrovni štátnej vlády v rámci prezidentského systému Nigérie
 • Karel Malinovský: Medzištátne konflikty o prírodné zdroje a suroviny v ázijských regiónoch bohatých na vodu

RECENZIE

 • Tomáš Swiatlowski: Recenzia na knihu: Dejiny českej zahraničnej politiky
 • Ján Marko: Recenzia na knihu: Africký (mikro-)regionalitmus –skúsenosť južnej Afriky
 • Martina Šinkovičová: Recenzia na knihu: Klíma – napadnutá spoločnosť

INFORMÁCIE

 • Róbert Jáger - Anna Schneiderová: Vedecká konferencia: Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadám riešenie
 • Lucia Spišiaková: Vzdelávací seminár: Implementácia práva na zhromažďovanie vo svetle národného vedomia a roly masmédií v zabraňovaní a riešení konfliktov
 • Vít Rouč: Konferencia: Deň Európy – Čo Európska únia priniesla a čo zobrala
 • Redakcia: Na pamiatku profesora Kolomana Ivaničku