Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Jan Bureš: Obraz Sovětského svazu ve třetí Československé republice (1945 – 1948) jako nástroj prosovětské politiky
 • Daniel Dobiaš: Idea liberalizmu v pragmatickej perspektíve hľadania slobody a lepšieho sveta
 • Richard Grünwald: Hlubiny čínské hydropolitiky: rozvoj vodní energetiky v povodí řeky Mekong
 • Stanislav Morong: Determinanty efektívnosti ozbrojených síl ako subjektu integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike
 • Patrizia Prando: Fašistický antisemitizmus v talianskom časopise Obrana rasy (1938-1943)
 • Petr Rožňák - Karel Kubečka: Činnost veřejné správy České republiky hodnocena metodou analýzy rizika
 • Bohumír Štědroň - Jakub Štědroň: Směrem k evoluční politologii
 • Magdaléna Steinhauser Wesserlová: Berlinov zisk uznania a spoločenského statusu ako podmienka nahradzujúca moc
 • Ondřej Filipec - Michal Garaj - Jaroslav Mihálik: Ako komunikuje pravica: komunikačné aktivity vybraných (krajne) pravicových politických strán v Českej republike a na Slovensku pred parlamentnými voľbami v rokoch 2016 a 2017

RECENZIE

 • Monika Čambalíková: Recenzia na knihu: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
 • Tomáš Profant: Recenze na knihu: Globale politische ziele
 • Katarína Liptáková: Recenzia na knihu: Verejné politiky a  modely územného usporiadania V4

INFORMÁCIE

 • Martin Solík: Medzinárodná vedecká konferencia: „Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny“
 • Ľudmila Elexová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Prierezové kompetencie v inteligentných mestách a ich význam pre trh práce“
 • Radovan Gura - Mária Rošteková: Francúzsky model profesionalizácie terciárneho vzdelávania na Slovensku

***

 

STUDIES

 • Jan Bureš: Image of the Soviet Union in the Third Czechoslovak Republic (1945 - 1948) as a Pro-Soviet Policy Instrument
 • Daniel Dobiaš: The Idea of Liberalism in the Pragmatic Perspective of Searching Freedom and a Better World
 • Richard Grünwald: Depths of China’s Hydropolitics: the Hydropower Development in the Mekong River Basin
 • Stanislav Morong: Determinants of Efficiency of Armed Forces as a Subsidiary of Integrated Rescue System in the Slovak Republic
 • Patrizia Prando: Fascist Anti-Semitism in the Italian Review Defence of Race (1938-1943)
 • Petr Rožňák - Karel Kubečka: Public Administration Activities of the Czech republic Evaluated by the Risk Analysis Method
 • Bohumír Štědroň - Jakub Štědroň: Towards Evolutionary Politology
 • Magdaléna Steinhauser Wesserlová: Berlin’s Gain of Recognition and Social Status as Requirements to Substitute Power
 • Ondřej Filipec - Michal Garaj - Jaroslav Mihálik: Communication of the Right Wing: Communication Activities of the Selected (Far) Right Political Parties in the Czech Republic and Slovakia before Parliamentary Elections in 2016 and 2017 

REVIEWS

 • Monika Čambalíková: Book Review: Control as a Guarantee of Legality and Constitutionality in the Performance of Public Administration
 • Tomáš Profant: Book Review: Global Policy Objectives
 • Katarína Liptáková: Book Review: Public Policies and Territorial Configuration`s Models of V4 Countries

 INFORMATION

 • Martin Solík: International Scientific Conference: “Megatrends and Media 2018: Reality & Media Bubbles“
 • Ľudmila Elexová: International Scientific Conference: “Competences in Smart Cities – the Importance of Transversal Skills on the Labor Market”
 • Radovan Gura - Mária Rošteková: French Model of Higher Education Professionalization in Slovakia