Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Marián Sekerák: The Velvet Revolution and the Centre/Periphery Model: The Case of South Bohemia
 • Jiří Zákravský: A Symbolic Clash among the National Identities in the Basque Autonomous Community: Political Parties, Twitter and UEFA European Championship 2016
 • Pavel Maškarinec: Women and Regional Politics: Political Determinants of Women’s Descriptive Representation in the Czech and Slovak Regional Elections of 2000–2017
 • Jana Štefaňáková: The Issue of Asylum Policy and Law in the German Speaking Countries and in Slovakia
 • Ondrej Mitaľ: The Impacts of Globalisation Processes on the Execution of Public Administration Functions
 • Josef Procházka – Antonín Novotný – Richard Stojar – Libor FrankThe Long Term Perspective for Defence 2030 - Comparative Analysis
 • Irena Vrňáková: The Level of Governance in the European Union
 • Małgorzata Such-Pyrgiel: The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society - Selected Issues
 • Rafał Raczyński: Polish Diaspora in the US in the Process of Poland’s Accession to NATO

REVIEWS

 • Marianna Dudášová: Book Review: The Populist Radical Right: A Reader
 • Gilles Rouet: Book Review: In Search of Lost Representation. New Routes to the West, East and South
 • Piotr Sieniawski: Book Review: The Models of Development in Latin America. The Strategies of Modernisation of States

 INFORMATION

 • Michal Bazovský – Ivan Legrády: Scientific Debate: The Future of European Defence: Towards Strategic Autonomy?
 • Petia Gueorguieva: International Scientific Conference: 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association 2018
 • Radovan Gura – Gilles Rouet – Mária Rošteková: International Scientific Conference: Soft Power, Ethics and Interests

 ***

ŠTÚDIE

 • Marián Sekerák: Nežná revolúcia a model centra a periférie: prípad Južných Čiech
 • Jiří Zákravský: Symbolický rozpor medzi národnými identitami v baskickej autonómnej oblasti: Politické strany, Twitter a majstrovstvá Európy UEFA 2016
 • Pavel Maškarinec: Ženy a regionálna politika: Politické determinanty deskriptívnej reprezentácie žien v krajských voľbách v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2000–2017
 • Jana Štefaňáková: K problematike azylovej politiky a práva v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku
 • Ondrej Mitaľ: Vplyv globalizačných procesov na výkon funkcií verejnej správy
 • Josef Procházka – Antonín Novotný – Richard Stojar – Libor Frank: Dlhodobá perspektíva obrany 2030 – komparatívna analýza
 • Irena Vrňáková: Úroveň vládnutia v Európskej únii
 • Małgorzata Such-Pyrgiel: Socio-demografické zmeny v súčasnej poľskej spoločnosti – vybrané otázky
 • Rafał Raczyński: Poľská diaspóra v USA v procese pristúpenia Poľska k Severoatlantickej aliancii

RECENZIE

 • Marianna Dudášová: Knižná recenzia: Populistická radikálna pravica: Čitateľ
 • Gilles Rouet: Knižná recenzia: Hľadanie strateného zastúpenia: Nové cesty na Západ, Východ a Juh
 • Piotr Sieniawski: Knižná recenzia: Modely rozvoja v Latinskej Amerike: Stratégie modernizácie štátov

INFORMÁCIE

 • Michal Bazovský – Ivan Legrády: Vedecká diskusia: Budúcnosť európskej obrany: Smerom ku strategickej autonómii?
 • Petia Gueorguieva: Medzinárodná vedecká konferencia: 23. Výročná konferencia Stredoeurópskej asociácie politických vied 2018
 • Radovan Gura – Gilles Rouet – Mária Rošteková: Medzinárodná vedecká konferencia:  Mäkká moc, etika a záujmy