Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Š T Ú D I E

 • Monika Banaś: Integračná politika ako výzva pre európsku súdržnosť
 • Ivan Štulajter: Porovnávacia analýza športových politík v severských krajinách
 • Zdenka Kumorová: Radikalizácia jazyka v politických prejavoch a jej postavenie v mediálnej komunikácii
 • Jan Hájek: Analýza legislatívnych koalícií v obecných zastupiteľstvách hlavných krajských miest po obecných voľbách 2018 v Českej republike 
 • Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Migračná diplomacia ako nástroj zahraničnej politiky
 • Šárka Waisová – Ladislav Cabada: Angažovanosť Číny v strednej Európe: slová hovoria hlasnejšie ako činy
 • Ľubomír Zvada: Antisorošovská konšpiračná rétorika v slovenskom parlamentnom diskurze: aktéri, naratívy a dopady 
 • Karel Kubečka – Magdaléna Náplavová – Petr Rožňák: Možnosti využitia metódy analýzy rizík a jej aplikácia v oblasti fungovania integrovaného záchranného systému Českej republiky 
 • Łukasz Jureńczyk: Politické vzťahy Spojených štátov Amerických s Keňou v druhom desaťročí 21. storočia - demokratické hodnoty nadovšetko

R E C E N Z I E

 • Tomáš Žipaj: Recenzia na knihu: Sila geografie v 21. storočí: Desať máp budúcnosti nášho sveta
 • Akbar Nour: Recenzia na knihu: Idea európskeho islamu: Náboženstvo, etika, politika a večná modernita 
 • Lucia Husenicová: Recenzia na knihu: Tyrania zásluh. Čo sa stalo so spoločným dobrom?


I N F O R M Á C I E

 • Peter Čajka – Andrea Čajková: Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku 
 • Patrik Furik – Barbora Linhartová: Medzinárodná vedecká konferencia: Pravdou proti pravde: "Nie je to pravda, ale mohla by byť"
 • Marcin Bielowicz – Adam Zawojak: Medzinárodná vedecká konferencia: LXIII CICA – XVII Bezpečnostné fórum v Krakove

***

S T U D I E S

 • Monika Banaś: Integration Policy as a Challenge for European Cohesion
 • Ivan Štulajter: A Comparative Analysis of Sports Policies in the Nordic Countries
 • Zdenka Kumorová: Radicalization of Language in Political Speech and its Position in Media Communication
 • Jan Hájek: Analysis of Legislative Coalitions in the City Assemblies of Regional Capitals after the Municipal Elections of 2018 in the Czech Republic
 • Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Migration Diplomacy as a Foreign Policy Instrument
 • Šárka Waisová – Ladislav Cabada: China’s Engagement in Central Europe: Words Speak Lauder than Actions 
 • Ľubomír Zvada: Anti-Soros Conspiracy Rhetoric in Slovak Parliamentary Discourse: Actors, Narratives, and Implications
 • Karel Kubečka – Magdaléna Náplavová – Petr Rožňák: The Possibilities of Employing Risk Analysis Methods and their Application to the Functioning of the Czech Republic’s Integrated Rescue System
 • Łukasz Jureńczyk: Political Relations of the United States with Kenya in the Second Decade of the 21st Century - Democratic Values Above All? 

R E V I E W S

 • Tomáš Žipaj: Book Review: The Power of Geography in the 21st Century: Ten Maps for the Future of Our World
 • Akbar Nour: Book Review: The Idea of European Islam: Religion, Ethics, Politics and Perpetual Modernity 
 • Lucia Husenicová: Book Review: The Tyranny of Merit. What’s become of the Common Good?


I N F O R M A T I O N

 • Peter Čajka – Andrea Čajková: Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia
 • Patrik Furik – Barbora Linhartová: International Scientific
  Conference: Truth vs. Post-Truth: „It Is Not True, But It Could Be” Marcin Bielowicz – Adam Zawojak: International Scientific Conference: LXIII CICA – XVII Security Forum Kraków