Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Martin Horemuž: Economic Integration of the Post-Soviet Space and Soft Power of Russian Federation
 • Samanta Kowalska: Human Rights Protection and Terrorism – Reflections in the Context of Strasburg Jurisprudence
 • Jan Blinka – Zdeněk Kříž: Security Relations Between the DPRK and South Korea after the End of the Cold War: Reciprocity or Bullying?
 • Yevhen Mukhin: Cultural Security of Slovakia in the Context of the Integration of the Slovak Republic in the EU
 • Sławomir Olearczyk: Polish Way to NATO in the Military Dimension
 • Šárka Waisová: Environmental Cooperation as Instrument of Conflict Transformation in Conflict-Prone Areas: Where does it Start, How Deep it can be and What Effects it can have?
 • Joanna Dyduch: The European Union’s Foreign Policy System:  the Problem of Coherence and Effectiveness of the Post-Lisbon Solutions
 • Eduard Rudolf Roth: The Impact of Europeanisation, Americanisation, and Gazpromization on the Articulation of Romania’s Foreign Policy Dynamics in the Wider Black Sea Area in the Period 2005-2007
 • Jarosław Walczak: Legal Status of National Minorities in the Republic of Poland against the Backdrop of Cultural Security

 REVIEWS

 • Tomáš Rakonczay: Book Review: Political Secessionism & Ethical Theories - Allen Buchanan and his Critics
 •  Lívia Krempaská: Book Review: The Development and Perspectives of the World Economy: Finding Possible Ways of Economic Recovery  at the Time of the Persisting Crisis of Trust
 • Tatiana Sudorová: Book Review: The Next 100 Years

 INFORMATION

 • Daša Adašková: International Scientific Conference: “International Relations 2014 – Current Issues of World Economy and Politics”
 • Kristína Janková – Lenka Kissová: Workshop: “Human Rights and Security” 
 • Tatiana Siranko Kanáliková: International Scientific Conference:  “Society against Terrorism”

 

***

 

ŠTÚDIE

 • Martin Horemuž: Ekonomická integrácia post-sovietskeho priestoru  a mäkká moc Ruskej federácie
 • Samanta Kowalska: Ochrana ľudských práv a terorizmus – reflexia v kontexte štrasburského práva
 • Jan Blinka – Zdeněk Kříž: Bezpečnostné vzťahy medzi KĽDR a Južnou Kóreou po konci studenej vojny: reciprocita alebo vydieranie?
 • Yevhen Mukhin: Kultúrna bezpečnosť Slovenska v kontexte integrácie Slovenskej republiky do EÚ
 • Sławomir Olearczyk: Poľská cesta do NATO vo vojenskej dimenzii
 • Šárka Waisová: Environmentálna spolupráca ako nástroj transformácie konfliktov v oblastiach náchylných k vypuknutiu konfliktov: Kde začína, do akej hĺbky môže dosahovať a aké môžu byť jej následky?
 • Joanna Dyduch: Systém zahraničnej politiky Európskej únie:  problematika koherencie a efektivity v post-lisabonských riešeniach
 • Eduard Rudolf Roth: Dopad europeizácie, amerikanizácie a gazpromizácie na formovanie dynamiky rumunskej zahraničnej politiky v širšej čiernomorskej oblasti v období 2005 – 2007
 • Jarosław Walczak: Právny status národnostných menšín v Poľskej republike v kontexte kultúrnej bezpečnosti

RECENZIE

 • Tomáš Rakonczay: Recenzia na knihu: Politický secesionismus & etické teorie – Allen Buchanan a jeho kritici
 • Lívia Krempaská: Recenzia na knihu: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery
 • Tatiana Sudorová: Recenzia na knihu: Příštích sto let

INFORMÁCIE

 • Daša Adašková: Medzinárodná vedecká konferencia: “Medzinárodné vzťahy 2014 – súčasné problémy svetovej ekonomiky a politiky”
 • Kristína Janková – Lenka Kissová: Workshop: “Ľudské práva a bezpečnosť” 
 • Tatiana Siranko Kanáliková: Medzinárodná vedecká konferencia: “Spoločnosť proti terorizmu”