Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Ladislav Cabada: Changes in Mutual Relations between Czech Social Democrats and Communists after 2000 and Strengthening of Anti-Communism in Czech Society and Politics
 • Lukáš Tichý: The EU Energy Relations with Ukraine in the Context of the Political Discourse
 • Violetta Gul-Rechlewicz: Are We Facing Post-Multiculturalism? An Attempt at an Analysis
 • Ľubica Šebeňová: The Impact of the Economic Crisis on the Perception of the European Identity in Slovakia
 • Kristína Janková: UN SC Resolutions and Humanitarian Intervention in Kosovo
 • Krzysztof Koźbiał: Relations Vaduz - Bern and the Participation of Liechtenstein in the European Integration Process. Possible Scenarios for the Future
 • Štefan Volner - Michal Dobrík: The Sun's Activity and its Influence on Climate of the Planet Earth and Security of Humankind
 • Tomasz Kaminski - Piotr Wisniewski: A Political Menace or Commercial Opportunity? Chinese Sovereign Wealth Funds’ Investments in the European Union

 REVIEWS

 • Bibiána Uhrínová - Ľudmila Uhrínová: Book Review: Superpower: Three Choices for America's Role in the World
 • Jana Arbeiter: Book Review: European Perspectives. Slovenia's Role in Visegrad Group
 • Alexander Čemez: Book Review: Cultural Policy of the European Union

INFORMATION

 • Zuzana Husárová: Faculty of Political Science and International Relations: Celebration of Its 20th Anniversary
 • Ivan Majchút: International Scientific Conference: “National and International Security 2015”
 • Denisa Čiderová: International Scientific Conference: “The Era of Science Diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines”

 

***

 

ŠTÚDIE

 • Ladislav Cabada: Zmeny vzájomných vzťahov českých sociálnych demokratov a komunistov po roku 2000 a posilnenie antikomunizmu v českej spoločnosti a politike 
 • Lukáš Tichý: Vzťahy EÚ a Ukrajiny v energetike v kontexte politických diskusií
 • Violetta Gul-Rechlewicz: Čelíme post-multikulturalizmu? Pokus o analýzu
 • Ľubica Šebeňová: Vplyv ekonomickej krízy na vnímanie európskej identity na Slovensku 
 • Kristína Janková: Rezolúcie BR OSN a humanitárna intervencia v Kosove
 • Krzysztof Koźbiał: Vzťahy medzi Vaduzom a Bernom a podiel Lichtenštajnska na procese Európskej integrácie: možné scenáre pre budúcnosť
 • Štefan Volner - Michal Dobrík:  Slnečná aktivita a jej vplyv na životné prostredie planéty Zem a na bezpečnosť ľudstva
 • Tomasz Kaminski - Piotr Wisniewski: Politická hrozba alebo obchodná príležitosť? Čínske štátne investičné fondy v Európskej únii 

RECENZIE

 • Bibiána Uhrínová - Ľudmila Uhrínová: Recenzia na knihu: Superveľmoc. Tri možnosti postavenia USA vo svete
 • Jana Arbeiter:  Recencia na knihu: Európske perspektívy. Úloha Slovinska vo Vyšehradskej štvorke
 • Alexander Čemez: Recenzia na knihu: Kultúrna politika Európskej únie

INFORMÁCIE

 • Zuzana Husárová: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: Oslava 20. výročia 
 • Ivan Majchút: Medzinárodná vedecká konferencia: „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015“
 • Denisa Čiderová: Medzinárodná vedecká konferencia: “Éra vedeckej diplomacie: Dopad na ekonomiku, obchod, manažment a ostatné disciplíny”