Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Etické štandardy časopisu Politické vedy

Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi
(Publication ethics and publication malpractice statement)

Uvedené etické štandardy sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu Politické vedy.

Hlavným cieľom etických štandardov je vymedziť práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán publikačného procesu, ktorými sú autori, časopis (vydavateľ časopisu, redakčné orgány časopisu) a recenzenti, a to tak, aby bola zaistená maximálna kvalita, neutralita, objektivita a transparentnosť časopisu Politické vedy.

Tieto etické štandardy sú spracované podľa štandardov dobrých publikačných mravov navrhnutých medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (COPE) a obsiahnutými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Povinnosti autorov

 • Autor je povinný zoznámiť sa s pokynmi pre autorov, ako aj etickými štandardmi časopisu Politické vedy.
 • Odovzdaním rukopisu redakcii autor prehlasuje, že predložené dielo je originálne, pôvodné a napísané exkluzívne pre časopis. Ďalej prehlasuje, že má na dielo plné a neobmedzené autorské právo, a že toto dielo nebolo a nebude ponúknuté na publikovanie až do vydania konečného rozhodnutia časopisu Politické vedy o jeho uverejnení/neuverejnení.
 • Autor je zodpovedný za obsah diela, pričom plagiátorstvo je neprípustné. V tejto súvislosti autor zároveň prehlasuje, že dielo bolo napísané v súlade so štandardmi vedeckej práce, pričom dodržiava správnu a úplnú citáciu využitých autorov a ich diel, ako aj citačné normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a tieto správne uvádza v použitej literatúre. Toto všetko potvrdzuje podpísaním licenčnej zmluvy časopisu.
 • V prípade, že bolo dielo spracované s finančnou podporou, alebo s účasťou ďalšej osoby, je nevyhnutné tieto skutočnosti zreteľne uviesť, vrátane zverejnenia zdrojov finančnej podpory projektu, sponzora, grantu. Autor je povinný vyvarovať sa urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobrú povesť časopisu. Taktiež je povinný ihneď informovať časopis, ak zistí v publikovanom diele závažnú chybu a poskytnúť súčinnosť pri náprave.

Povinnosti časopisu (vydavateľa a redakčných orgánov)

 • Časopis a jeho súčasti – vydavateľ časopisu a redakčné orgány časopisu (členovia redakčnej rady a vedeckej rady) – sa zaväzujú konať a vystupovať voči všetkým zúčastneným v publikačnom procese v súlade s etickými štandardmi časopisu Politické vedy, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie.
 • Časopis prijíma nástroje, ktoré umožnia autorom a iným osobám upozorniť na porušovanie etických štandardov, ako aj opatrenia predchádzajúce ich porušovaniu. Časopis sa zaväzuje bezodkladne riešiť prípadné sťažnosti, archivovať ich a vykonať nápravu v spolupráci so sťažovateľom.
 • Redakcia prijíma rukopisy vedeckých textov a pôvodných teoretických i výskumných štúdií zodpovedajúcich zameraniu časopisu. Časopis sa sústreďuje na oblasti politológie, novodobých dejín, medzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií. Rukopisy sú prijímané na recenzné konanie. Prijaté články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentmi. Pokiaľ sa posudky výrazne rozchádzajú v hodnotení, redakcia stanovuje aj tretieho recenzenta.
 • O konečnom prijatí textu na publikovanie rozhoduje redakčná rada na základe výsledkov anonymného recenzného konania, ktorý sa zameriava na hodnotenie akademickej hodnoty rukopisu. Proces posudzovania rukopisu je vždy vykonaný nezávisle od autora. Bez recenzného konania publikuje časopis iba rukopisy informatívneho charakteru, správy a recenzie. Redaktori alebo členovia redakčnej rady, ktorí publikujú vo vlastnom časopise, nesmú zneužiť svoju pozíciu.
 • Časopis zachováva anonymitu a zamedzuje vzniku stretu konfliktov záujmu medzi autormi, časopisom a jeho súčasťami a recenzentmi.

Povinnosti recenzentov

 • Recenzent je povinný oboznámiť sa s etickými štandardmi časopisu Politické vedy a formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania.
 • Výsledky recenzného posudku tvoria bázu rozhodovania redakcie o uverejnení/neuverejnení posudzovaného rukopisu.
 • Recenzent pristupuje k posúdeniu textu objektívne, nezaujate a zodpovedne. Zaväzuje sa spracovať posudok včas a v požadovanej kvalite. V prípade stretu záujmov, časovej tiesne, nedostatočnej odbornosti alebo neschopnosti vypracovať posudok, informuje o tejto skutočnosti redakciu v stanovenom termíne. Recenzent zachováva anonymitu a súčasne sa zaväzuje nezneužiť získané informácie a myšlienky v súvislosti s vypracovaním posudku vo vlastný prospech. Ak dôjde k zisteniu obsahovej zhody s už publikovaným príspevkom, túto skutočnosť oznámi redakcii.

Postup pri riešení prípadov neetického konania

 • Akékoľvek porušenie alebo podozrenie porušenia etických štandardov časopisu Politické vedy, alebo neetické správanie musí byť ohlásené časopisu, pričom je nevyhnutné poskytnúť všetky informácie a dôkazy, aby sa mohlo začať šetrenie v predmetnej veci.
 • Časopis a jeho všetky súčasti vyvinú snahu predmetnú vec prešetriť a vyvodiť záverečné rozhodnutie. Proces prešetrenia prebieha v rámci časopisu nestranne na základe zhromaždenia všetkých relevantných dôkazov. V prípade porušenia princípov zo strany časopisu je prizvaný nestranný odborník.
 • Pochybenia menšieho rozsahu sú riešené interne, prípadne priamo s dotknutou osobou. Závažné pochybenia sú riešené časopisom, pričom je možné prizvať ďalších odborníkov. O prebiehajúcom procese prešetrenia porušenia etických štandardov a správania môže byť informovaný i zamestnávateľ obvineného. Samotné záverečné rozhodnutie závisí od závažnosti porušenia etických princípov alebo neetického správania.
 • Výsledkom prešetrovania môže byť informovanie a poučenie dotknutej osoby, písomné upozornenie (formálne pokarhanie s výstrahou), prípadne stiahnutie textu, resp. celého čísla časopisu. Rozhodnutím môže byť dotknutej osobe uložený zákaz publikovať či recenzovať príspevky alebo vykonávať akúkoľvek činnosť v časopise Politické vedy. Okrem toho môže dôjsť k nahláseniu záverečných výsledkov prešetrenia profesijnej organizácii, prípadne samotnému zamestnávateľovi alebo k posunutiu výsledkov prešetrovania nadriadenému orgánu na ďalšie prešetrenie a uloženie opatrení podľa povahy priestupku.