Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Marie Skutilová: The Scottish Parliamentary Elections and the Transformation of Electoral Behaviour
 • Antonín Novotný – Adam Potočňák: U.S. Foreign and Security Policy in the First Half of the Biden Administration
 • Richard Grünwald, Caicai Geng, Wenling Wang: China's Water Diplomacy: Xishuangbanna Case Study
 • Vitaliy S. Lytvyn – Anatoliy S. Romanyuk: Essence and Relevance of “Small” Parties: Problems of Conceptualisation
 • Václav Rut: The Firm and the Nation: The Role of Fantasy in the Czech Populist Movements of ANO and SPD
 • Bogdan Stojanović – Predrag Terzić: Reviewing the Relationship of War and Peace in International Politics: Can We Imagine a World Without War?
 • Jiří Nesiba – Josef Smolík: Political Discussions on Social Responsibility with Regard to the Danube-Oder-Elbe Canal in the Czech Republic

 REVIEWS

 • John Carroll: Book Review: Multiculturalism: The Political Theory of Diversity Today
 • Bożena Konecka-Szydełko: Book Review: Just Reasonable Multiculturalism: Liberalism, Culture, and Coercion
 • Danylo Stonis: Book Review: International Migration from a Political Science Perspective: History, Theory, and Current Issues

 INFORMATION

 • Petia Gueorguieva: International Conference: “The European Parliament – A Central Actor of the European Construction (1952 - 2022)”
 • Dávid Kollár: International Scientific Conference: “16th International Scientific Conference Security Forum 2023”
 • Vanesa Opšenáková: Speak UP! As an Example of Innovative Education

***

ŠTÚDIE

 • Marie Skutilová: Škótske parlamentné voľby a transformácia volebného správania
 • Antonín Novotný – Adam Potočňák: Zahraničná a bezpečnostná politika USA v prvej polovici administratívy Bidena
 • Richard Grünwald – Caicai Geng – Wenling Wang: Vodná diplomacia Číny: Prípadová štúdia Xishuangbanna
 • Vitaliy S. Lytvyn – Anatoliy S. Romanyuk: Podstata a relevancia „malých“' strán: Problémy konceptualizácie
 • Václav Rut: Firma a národ: Úloha fantázie v českých populistických hnutiach ANO a SPD
 • Bogdan Stojanović – Predrag Terzić: Preskúmanie vzťahu vojny a mieru v medzinárodnej politike: Dokážeme si predstaviť svet bez vojny?
 • Jiří Nesiba – Josef Smolík: Politické diskusie o spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k Dunajsko-Odersko-Labskému kanálu v Českej republike

RECENZIE

 • John Carroll: Recenzia knihu: Multikulturalizmus: Politická teória diverzity dnes
 • Bożena Konecka-Szydełko: Recenzia knihu: Práve primeraný multikulturalizmus: Liberalizmus, kultúra a nátlak
 • Danylo Stonis: Recenzia knihu: Medzinárodná migrácia z pohľadu politickej vedy: História, teória a aktuálne otázky

INFORMÁCIE

 • Petia Gueorguieva: Medzinárodná konferencia: „Európsky parlament – Kľúčový aktér európskej konštrukcie (1952 - 2022)“
 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „16. Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnostné fórum 2023“
 • Vanesa Opšenáková: Speak UP! Ako príklad inovatívneho  vzdelávania