Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Vladimír Müller: Národný záujem v Európskom parlamente: homogénnosť hlasovania slovenských poslancov Európskeho parlamentu
 • Monika Benedeková – Monika Čambáliková: Sektorové kolektívne vyjednávanie na Slovensku: benefity a limity
 • Tomáš Žipaj: Šírenie noriem a hodnôt Európskej únie za hranicami európskeho integračného priestoru
 • Štěpán Strnad: Nástroje detekce radikalizace v kontextu ochrany demokracie
 • Monika Práznovská: Aktuálne výzvy azylovej a migračnej politiky Slovenska
 • Radoslav Packa: Humanitárne intervencie po roku 1945: multilateralizmus, úspešnosť a dosah intervencií na demokratizačný proces dotknutých štátov
 • Natália Kováčová – František Prášil: Paradoxy preferenčného hlasovania a možnosti posilnenia voličského hlasu v podmienkach SR

RECENZIE

 • Patrícia Balcová: Recenzia na knihu: Ukrajina (rozhovory, mýty a fakta)
 • Josef Smolík: Recenze na knihu: Terorismus a radikalizace v České republice: možnosti detekce rizikových osob
 • Veronika Gašková: Recenzia na knihu: Problémové ženy. Dejiny feminizmu v 11 bojoch

INFORMÁCIE

 • Ondřej Hynek – Peter Juza: Uprchlická krize a kognitivní rámcování
 • Eleonóra Kováčová: Medzinárodná vedecká konferencia: „INTERPOLIS 2022“
 • Róbert Vancel: Medzinárodná ľudsko-právna konferencia: „HUMAN FORUM 2022“

***

STUDIES

 • Vladimír Müller: National Interest in the European Parliament: Voting Homogeneity of Slovak Members of the European Parliament
 • Monika Benedeková – Monika Čambáliková: Sectoral Collective Bargaining in Slovakia: Benefits and Limits
 • Tomáš Žipaj: Spreading the Standards and Values of the European Union Beyond the Borders of the European Integration Area
 • Štěpán Strnad: Radicalization Detection Tools in the Context of Democracy Protection
 • Monika Práznovská: Current Challenges of Asylum and Migration Policy of Slovakia
 • Radoslav Packa: Humanitarian Interventions After 1945: Multilateralism, Success Rate and The Impact of the Intervention on the Democratization Process of the Impacted States
 • Natália Kováčová – František Prášil: The Paradoxes of Preferential Voting and the Possibility of Strengthening the Electoral Vote in the Slovak Republic

REVIEWS

 • Patrícia Balcová: Book Review: Ukraine (Interviews, Myths and Facts)
 • Josef Smolík: Book Review: Terrorism and radicalization in the Czech Republic: options for detecting risky persons
 • Veronika Gašková: Book Review: Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights

INFORMATION

 • Ondřej Hynek – Peter Juza: Refugee Crisis and Cognitive Frames
 • Eleonóra Kováčová: International Scientific Conference: “INTERPOLIS 2022”
 • Róbert Vancel: International Conference on Human Rights: “HUMAN FORUM 2022”