Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Veronika Valkovičová – Pavol Hardoš – Oľga Gyárfášová – Jaroslav Ušiak: Feministické perspektívy v politických vedách v strednej a východnej Európe


ŠTÚDIE

Jorune Linkeviciute: Vnímanie Istanbulského dohovoru v litovských médiách hlavného prúdu: Je „rodová ideológia“ na vzostupe?
Zuzana Očenášová: Jed v džúse: "Rodová ideológia" a Istanbulský dohovor na Slovensku
Eszter Kováts – Elena Zacharenko: Pravicový odpor voči pojmu "rod" vzhľadom na nejednoznačnosť významu tohto pojmu v dokumentoch EÚ
Kristína Papcunová: "Stratili sme kontinuitu...": Prehodnotenie historických dôsledkov súčasného feministického organizovania v Českej republike
Silvia Hudáčková – Darina Malová: Rozdelenie slovenských ministerských úradov z rodového hľadiska
Matúš Sloboda – Veronika Valkovičová – Klaudia Šupáková: Rodová (ne)rovnosť na slovenských ministerstvách z pohľadu rodových režimov
Adriana Jesenková: Morálna a politická teória starostlivosti Joan Trontovej


RECENZIE

Silvia Hudáčková: Recenzia na knihu: Vidieť ženy, posilňovať demokraciu: Ako ženy v politike podporujú prepojených občanov a občianky
Mina Baginova: Recenzia na knihu: Feministická internacionála. Ako všetko zmeniť
Michaela Grančayová: Recenzia na knihu: Pravicový populizmus a rod: Európske perspektívy a ďalšie aspekty


INFORMÁCIE

Daniel Klimovský – Alexandra Hrabinová: Zavedenie Charty dobrého participatívneho rozpočtu na Slovensku: Príbeh zasvätených 
Natasza Styczyńska – Jan Meijer – Michał Płaza – Magdalena Wilczyńska: Poprebel: "Populistická vzbura proti modernite vo východnej Európe 21. storočia: Neotradicionalizmus a neofeudalizmus" - výskumné úvahy z Jagelonskej univerzity v Krakove
Radovan Gura – Dominika Bačová: Simulácia Európskeho parlamentu - Junior, 8. ročník projektu 

 

***

Veronika Valkovičová – Pavol Hardoš – Oľga Gyárfášová – Jaroslav Ušiak: Feminist Perspectives in Political Science in Central and Eastern Europe


S T U D I E S

Jorune Linkeviciute: The perception of the Istanbul Convention in the Lithuanian Mainstream Media: Is “Gender Ideology” on the Rise?
Zuzana Očenášová: Poison in the Juice: “Gender Ideology” and the Istanbul Convention in Slovakia
Eszter Kováts – Elena Zacharenko: The Right-Wing Opposition to “Gender” in the Light of the Ambiguity of the Meaning of the Term in EU Documents
Kristína Papcunová: “We Have Lost the Continuity of it…”: Revisiting Historical Implications of the Contemporary Feminist Organizing in the Czech Republic
Silvia Hudáčková – Darina Malová: Portfolio Allocation of Slovak Ministers from the Gender Perspective
Matúš Sloboda – Veronika Valkovičová – Klaudia Šupáková: Gender (In)Equality in Slovak Ministries Through the Perspective of Gender Regimes
Adriana Jesenková: Joan Tronto’s Moral and Political Theory of Care


R E V I E W S

Silvia Hudáčková: Book Review: Seeing Women, Strengthening Democracy: How Women in Politics Foster Connected Citizens
Mina Baginova: Book Review: Feminist International. How to Change Everything
Michaela Grančayová: Book Review: Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond 


I N F O R M A T I O N

Daniel Klimovský – Alexandra Hrabinová: The Introduction
of the Charter of Good Participatory Budgeting in Slovakia:
The Insiders´ Story................................................................................... 198
Natasza Styczyńska – Jan Meijer – Michał Płaza – Magdalena
Wilczyńska: Poprebel: “Populist Rebellion against Modernity in
21st Century Eastern Europe: Neo-traditionalism and neo-feudalism” –
Research Reflections from Jagiellonian University in Krakow.................. 203
Radovan Gura – Dominika Bačová: Simulation of the European
Parliament – Junior, 8th Year of the Project .............................................. 207