Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút časopisu Politické vedy

Štatút časopisu Politické vedy

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) v súlade so svojou zriaďovacou listinou a organizačným poriadkom vydáva periodikum Politické vedy – recenzovaný vedecký časopis pre politické vedy, medzinárodné vzťahy, novodobé dejiny a bezpečnostné štúdiá. Vydávanie časopisu sa riadi týmto štatútom.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Poslaním časopisu Politické vedy je prezentácia výsledkov skúmania v oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, novodobých dejín a bezpečnostných štúdií.
 2. Časopis publikuje vedecké texty, pôvodné teoretické a výskumné štúdie slovenských autorov i autorov zo zahraničia, týkajúce sa problematiky politických vied, medzinárodných vzťahov, novodobých dejín a bezpečnostných štúdií, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky, a ktoré rozširujú poznatkovú bázu menovaných vedeckých odborov.
 3. Časopis okrem vedeckých štúdií prináša diskusné príspevky k aktuálnym témam, analytické recenzie publikácií domácich a svetových autorov a aktuálne informácie z vedeckej obce.
 4. Uverejňujú sa príspevky napísané po slovensky, po česky a po anglicky. Každá vedecká štúdia a diskusný príspevok obsahuje abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku. Všetky príspevky, okrem recenzií a informácií, sú posudzované v anonymnom recenznom konaní.
 5. Časopis vychádza pravidelne štyrikrát ročne. Dvakrát ročne v anglickej verzii, dvakrát ročne v slovenskej verzii.

Článok 2
Vydavateľ časopisu

 1. Vydavateľom časopisu je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB – Belianum, Matej Bel University Press.
 2. O základných podmienkach vydávania časopisu rozhoduje grémium dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Grémium dekana:
  a) rozhoduje o začatí alebo zrušení vydávania časopisu
  b) určuje rozsah a periodicitu časopisu
  c) určuje zameranie obsahu časopisu
  d) menuje šéfredaktora časopisu
  e) v rámci možností vyčleňuje prostriedky z rozpočtu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, resp. získava finančné príspevky pre činnosť časopisu z iných zdrojov a zodpovedne s nimi hospodári.

Článok 3
Vedecká rada časopisu

 1. Vedecká rada časopisu je orgánom spolupracujúcim s grémiom dekana, šéfredaktorom a redakčnou radou časopisu.
 2. Vedecká rada prerokúva a odsúhlasuje koncepciu a obsahové zameranie časopisu.
 3. Predsedom Vedeckej rady časopisu je dekan fakulty.
 4. Vedeckú radu časopisu po odsúhlasení v Grémiu dekana menuje dekan fakulty.
 5. Vedecká rada časopisu má minimálne 15 členov, vrátane predsedu. Minimálne 60% členov redakčnej rady nesmie byť v hlavnom pracovnom pomere s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 6. Funkčné obdobie Vedeckej rady časopisu je štvorročné.
 7. Každý člen Vedeckej rady časopisu môže požiadať šéfredaktora o nahliadnutie do ktoréhokoľvek práve posudzovaného rukopisu.
 8. Vedecká rada časopisu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 9. Zasadnutie Vedeckej rady časopisu zvoláva a riadi dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.
 10. Vedecká rada časopisu sa schádza minimálne 1 krát ročne.

Článok 4
Redakčná rada časopisu

Redakčnú radu časopisu tvoria šéfredaktor, zástupca šéfredaktora a redaktori.

Článok 5
Šéfredaktor časopisu

 1. Šéfredaktor je menovaný dekanom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov po predchádzajúcom schválení v grémiu dekana.
 2. Funkčné obdobie šéfredaktora je štvorročné.
 3. Zodpovedá za realizáciu stanoveného obsahu a koncepcie časopisu.
 4. Riadi činnosť redakcie a zvoláva zasadnutia redakčnej rady.
 5. Zastupuje redakčnú radu v Grémiu dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a je v kontakte s ďalšími inštitúciami.
 6. Zvoláva redakčnú radu podľa potreby, minimálne však 4 krát ročne, vždy najneskôr 25 pracovných dní pred vydaním časopisu.
 7. Raz ročne predkladá Grémiu dekana Správu o činnosti redakcie a o napĺňaní stanoveného obsahu a koncepcie časopisu.
 8. Má právo odmietnuť článok ak redakčná rada rozhodne, že nezodpovedá kritériám, ktoré sú stanovené pre publikovanie v časopise a ktoré sú kladené na vedecké a odborné články alebo nezodpovedá profilu politológie, medzinárodných vzťahov, bezpečnostných štúdií, novodobých dejín, resp. príbuzných spoločenských vied.
 9. Prihliada na etické princípy pri prideľovaní príspevkov na oponovanie členov vedeckej rady, redakčnej rady a ostatným externým odborníkom
 10. Spolupracuje s redaktormi, pri príprave jednotlivých vydaní časopisu.
 11. V prípade potreby môže svojich zástupcov poveriť vykonávaním vybraných úloh.

Článok 6
Zástupca šéfredaktora časopisu

 1. Je menovaný šéfredaktorom po predchádzajúcom odsúhlasení v Grémiu dekana.
 2. Funkčné obdobie zástupcu šéfredaktora je štvorročné.
 3. Na základe poverenia šéfredaktorom vykonáva zverené úlohy vyplývajúce z článku 5 tohto štatútu.

Článok 7
Redaktori časopisu

 1. Sú menovaní šéfredaktorom, ktorý určuje ich jednotlivé úlohy.
 2. Spoločne so spolupracovníkmi redakcie (apretátori, prekladatelia, recenzenti) zabezpečujú prípravu časopisu.
 3. Zodpovedajú za dodržiavanie schválených ukazovateľov (rozsah, periodicita a iné) a dohodnutých termínov.
 4. Vo svojej práci sa riadia pokynmi šéfredaktora a zástupcu šéfredaktora.
 5. Zabezpečujú komunikáciu s autormi a recenzentmi.

Článok 8
Posúdenie rukopisu

 1. Články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentmi. Pokiaľ sa posudky výrazne rozchádzajú, stanovuje redakcia aj tretieho recenzenta.
 2. Predložený rukopis musí spĺňať formálne nároky, kladené na vedecký text uvedené v „Pokynoch pre autorov" (zverejnené na stránke časopisu, alebo na požiadanie zaslané).
 3. O recenzentoch rozhoduje šéfredaktor časopisu alebo jeho zástupca.
 4. Autori rukopisu a recenzenti článkov ostávajú navzájom v anonymnom vzťahu.
 5. Autor dostane vyrozumenie o zaradení rukopisu do oponentského pokračovania a výsledok recenzného konania spravidla do 2 mesiacov odo dňa doručenia príspevku.
 6. Časopis Politické vedy si vyhradzuje právo upravovať prijaté rukopisy.
 7. Nakladanie s príspevkami sa riadi podľa Etických štandardov, ktoré upravujú vzťahy medzi všetkými zúčastnenými stranami vo veci publikačného procesu: autormi, časopisom (vydavateľom a redakčnými orgánmi), recenzentmi.
 8. Uzávierka pre prijímanie príspevkov do časopisu má tieto pravidlá: do 15. septembra sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 1 nasledujúceho kalendárneho roku. Do 15. decembra sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 2 nasledujúceho kalendárneho roka. Do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 3 aktuálneho kalendárneho roka. Do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 4 aktuálneho kalendárneho roka.

Článok 9
Autorské práva

 1. Autorské práva na poskytnuté diela pre časopis Politické vedy sa riadia licenčnou zmluvou, ktorú autori podpisujú pri odovzdaní diela do redakcie časopisu.
 2. Autori príspevkov, poskytnutých časopisu na uverejnenie čestne prehlasujú, že zaslané texty sú pôvodné, a že sú si vedomí prípadných dôsledkov, ak by porušovali autorské práva tretích strán a sú povinní nahradiť vzniknuté škody.
 3. Autori textov, ktoré boli prijaté k publikovaniu súhlasia s tým, že tieto texty budú poskytnuté k on-line zverejneniu na stránke časopisu Politické vedy.
 4. Autori textov, ktoré boli prijaté k publikovaniu súhlasia s tým, že tieto texty budú poskytnuté tretím stranám, za účelom zverejnenie v on-line databázach.

Článok 10
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania dekanom FPVaMV UMB a je súčasťou dokumentácie FPVaMV UMB v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici dňa 27.03.2013