Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak: Identities, Democracy, Borders

 STUDIES

 • Serge Dufoulon: We Are European Citizens, Are We Not? Keys to a Real Citizenship
 • Marta B. Zágoršeková – Zuzana Mészárosová: Issues of European Identity
 • Patricia Artimova: The Use of Identity as a Form of Protest
 • Jacek H. Kołodziej: Enclaving of European Community and the Aftermath of Pereat Mundus. The Dynamics of European Values in Polish Society
 • Mei-Lan Huang: Developing an Intercultural Citizenship Community: Language Identity Vs Language Education
 • Dominika Kosárová – Jaroslav Ušiak: The Role of Identity in the Contemporary Global Terrorist Movement 
 • Marine Vekua – Ramaz Lominadze: The Long Way of Georgia to Europe
 • Louis Caleb Remanda: Understand the European Identity through the Institutional Embeddedness Theory: The Case of the Crisis of Migrants/ Refugees
 • Etienne Ciapin: Western Border Issues of Ukraine in Crisis: Transcarpathia, Border Interface with the European Union

 REVIEWS

 • Vladimír Müller: Book Review: War By Other Means: Geoeconomics and Statecraft
 • Jozef Lenč: Book Review: All The Kremlin's Men
 • Ivana Slobodníková: Book Review: Poland And Slovakia: Bilateral Relations In The Multilateral Context (2004 – 2016)

 INFORMATION

 • Ivan Majchút: International Scientific Conference: “National and International Security 2017”
 • Karol Chwedczuk-Szulc: International Scientific Conference: “22. Annual Conference of Central European Political Science Association: Integration Vs Disintegration? CEECs towards the European Union and Its Challenges”
 • Radovan Gura – Gilles Rouet: International Scientific Conference: “Plural Diplomacy”

 

***

 

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak: Identity, demokracia, hranice

ŠTÚDIE

 • Serge Dufoulon: Sme predsa európski občania, nie? Hlavné znaky skutočného občianstva
 • Marta B. Zágoršeková - Zuzana Mészárosová: Problémy európskej identity
 • Patricia Artimova: Využitie identity ako formy protestu
 • Jacek H. Kołodziej: Vymedzenie európskeho spoločenstva a následky Pereat Mundus. Dynamika európskych hodnôt v poľskej spoločnosti
 • Mei-Lan Huang: Vytvorenie medzikultúrneho občianskeho spoločenstva: jazyková identita vs. jazykové vzdelávanie
 • Dominika Kosárová – Jaroslav Ušiak: Úloha identity v súčasnom globálnom teroristickom hnutí
 • Marine Vekua – Ramaz Lominadze: Dlhá cesta Gruzínska smerom k Európe
 • Louis Caleb Remanda: Chápanie európskej identity prostredníctvom Institutional Embeddedness Theory: Prípadová štúdia migračnej/utečeneckej krízy
 • Etienne Ciapin: Problémy západnej hranice Ukrajiny v kríze: Zakarpatská oblasť, hraničný priechod s Európskou úniou

RECENZIE

 • Vladimír Müller: Recenzia na knihu: Vojna s využitím iných nástrojov: Geoekonómia a štátnictvo
 • Jozef Lenč:  Recenzia na knihu: Všetci mocní Kremľa
 • Ivana Slobodníková: Recenzia na knihu: Poľsko a Slovensko: Bilaterálne vzťahy v multilaterálnom kontexte (2004 – 2016)

INFORMÁCIE

 • Ivan Majchút: Medzinárodná vedecká konferencia: „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017”
 • Karol Chwedczuk-Szulc: Medzinárodná vedecká konferencia:
  „22. ročník Asociácie Central European Political Science: Integrácia vs. Dezintegrácia? Štáty CEEC a Európska únia a ich výzvy“
 • Radovan Gura – Gilles Rouet: Medzinárodná vedecká konferencia: „Pluralitná diplomacia”