Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Š T Ú D I E

 • Jan Bureš: Od demokracie k lidové demokracii aneb revoluce shora v Československu a Maďarsku po roce 1945
 • Dominika Tlapáková – Daniel Šárovec: Vliv registrace na volební účast v USA: Komparativní perspektiva a případ státu Wisconsin 
 • Lubomír Belan – Mária Petrufová: Správanie sa príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách 
 • Radovan Gura: Upálenie sa ako politický protest
 • Norbert Kmeť: „Iné“ nemusí znamenať nepriateľské
 • Radoslav Ivančík: Informačná vojna – jeden z multidisciplinárnych fenoménov súčasnej ľudskej spoločnosti
 • Michal Garaj – Jakub Bardovič – Jaroslav Mihálik: Vplyv sociologicko-demografických charakteristík obce na volebné správanie a podporu M. Kotlebu
 • Nadežda Jankelová – Zuzana Joniaková – Andrea Čajková – Anita Romanová: Vodcovské zručnosti v komunálnej politike
 • Miroslav Šepták: Volby do Evropského parlamentu v Rakousku: Ve znamení dalšího triumfu lidovců 


R E C E N Z I E

 • Daniel Klimovský: Recenzia na knihu: X+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočtovaní 
 • Katarína Liptáková: Recenzia na knihu: Postdemokracia jako proces hľadania novej kvality demokracie 
 • Tomáš Profant: Recenzia na knihu: Postrozvoj v praxi: Alternatívy, ekonomiky, ontológie

I N F O R M Á C I E

 • Maroš Melichárek: Seminár k projektu VEGA: Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20.storočia
 • Katarína Duffeková – Barbora Linhartová: Medzinárodná online vedecká konferencia: 2020: Začiatok dekády zmien?
 • Svetluša Surová: Virtuálny inauguračný event ASN: Nacionalizmus a pandémia

 

***

S T U D I E S

Jan Bureš: From democracy to people´s democracy or revolution from above in Czechoslovakia and Hungary after 1945
Dominika Tlapáková – Daniel Šárovec:
Voters´ registration and its effect on turnout in USA: A comparative perspective and the state of Wisconsin case 
Lubomír Belan – Mária Petrufová:
Behaviour of members of the Slovak Republic Armed Forces in crisis situations 
Radovan Gura:
Self-immolation as a political protest
Norbert Kmeť:
„Other“ does not necessarily mean hostile
Radoslav Ivančík:
Information war – One of the multidisciplinary phenomennes of current human society
Michal Garaj – Jakub Bardovič – Jaroslav Mihálik:
The impact of municipal sociological-demographic characteristics on electoral behaviour and support of M. Kotleba
Nadežda Jankelová – Zuzana Joniaková – Andrea Čajková – Anita Romanová:
Leadership competencies in communal policy
Miroslav Šepták: European Parliament elections in Austria:
Signal of other triumph of People´s party 

R E V I E W S

Daniel Klimovský: Book review: X+1 questions and answers on participatory budgeting 
Katarína Liptáková: Book review:
Post-democracy as a process for searching for a new quality of democracy
Tomáš Profant: Book review:
Postdevelopment in practice: Alternatives, economies, ontologies

I N F O R M A T I O N

Maroš Melichárek: Seminar on project VEGA:The transformations and interactions of the ideology of Czechoslovakism and Yugoslavism in the 20th century
Katarína Duffeková – Barbora Linhartová:
International online scientific conference: 2020: Decade of changes? 
Svetluša Surová:
Virtual ASN inaugural event: Nationalism and the pandemic