Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pre recenzentov

Články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentmi. Pokiaľ sa posudky výrazne rozchádzajú, stanovuje redakcia aj tretieho recenzenta. O recenzentoch rozhoduje šéfredaktor časopisu alebo jeho zástupca v súlade so Štatútom časopisu Politické vedy a s Etickými štandardmi časopisu Politické vedy. Výsledky recenzného posudku tvoria bázu rozhodovania redakcie o uverejnení/neuverejnení posudzovaného rukopisu.

Recenzent je povinný oboznámiť sa s Etickými štandardmi časopisu Politické vedy a formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania. Pričom predložený rukopis musí spĺňať formálne nároky, kladené na vedecký text uvedené v „Pokynoch pre autorov" (zverejnené na stránke časopisu, alebo na požiadanie zaslané).

Autori rukopisu a recenzenti článkov ostávajú navzájom v anonymnom vzťahu.

Autor dostane vyrozumenie o zaradení rukopisu do recenzného konania a výsledok recenzného konania obdrží spravidla do 2-3 mesiacov odo dňa doručenia príspevku. Autor dostane od redakcie recenzné pripomienky a rozhodnutie pri zachovaní anonymity recenzenta. Časopis Politické vedy si vyhradzuje právo upravovať prijaté rukopisy.

Prijaté články prechádzajú jazykovou korektúrou. Napriek tomu nedostatočná gramatika a úprava môže byť dôvodom pre odmietnutie rukopisu, aj napriek splneniu obsahového zamerania časopisu.

V prípade záujmu o spoluprácu s časopisom vo forme recenzenta, prosím kontaktujte redakciu na e-mail: politicke.vedy@umb.sk.
Recenzný formulár je dostupný na stránke časopisu na stiahnutie ako aj na požiadanie zaslané e-mailom.