Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Srđan Mladenov Jovanović – Ajdin Đidić: How Carl Schmitt and the Copenhagen School Are Still Relevant for Understanding Turkey: The Presidential System Explained through a Security Narrative
 • Erik Pajtinka: European External Action Service As the European Union’s Diplomatic Service and Representation of Individual Member States Within Its Staff. The Cases of Slovakia, Czechia, Hungary
  and Poland
 • Jan Porvaznik – Ivana Ljudvigova – Andrea Čajková: Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects
 • Václav Vybíhal: Fiscal Decentralisation and Its Impact on Economy of Municipalities in the Slovak Republic and Czech Republic
 • Alena Štulajterová: The Position of First Ladies As Wives of American Presidents and Their Roles in the 21st Century
 • Jiří Čeněk – Aneta Kompérová – Josef Smolík: Selected Attitudes of Muslims Toward Life in the Czech Republic in the Context of Their Faith
 • Taras Gurzhii – Anna Gurzhii – Vadym Seliukov: Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine
 • Juraj Kešeľ – Vladimír Sedlák: Security of Europe in the Context of Migration Causes

REVIEWS

 • Dominika Kosárová: Book Review: The Phenomenon of Terrorism: Czech Perspective
 • Martin Kovanič: Book Review: Youth Subcultures and Their Variety
 • Ľudmila Lipková: Book Review: Political Map of France at the Turn of the First Decade of the 21st Century

 INFORMATION

 • Ivan Legrády: Scientific Debate: “Migration Policies of V4 and France: What Are the Convergences and Divergences?”
 • Zuzana Mičková – Anna Schneiderová: International Conference: “100 Years Since the Establishment of the Czechoslovak Republic”
 • Mária Paľová – Mariana Zeleňáková: “We Are Looking for Graduates with Professional Experience“: Forum Students – Enterprises 2018 Offers a Solution to the Slovak Paradox 

***

ŠTÚDIE

 • Srđan Mladenov Jovanović – Ajdin Đidić: Ako sú Carl Schmitt a Kodanská škola stále relevantní pre pochopenie Turecka: Vysvetlenie prezidentského systému prostredníctvom bezpečnostného naratívu
 • Erik Pajtinka: Európska služba pre vonkajšiu činnosť ako diplomatická služba Európskej únie a zastúpenie jednotlivých členských štátov v rámci jej personálu. Prípad Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska
 • Jan Porvaznik – Ivana Ljudvigova – Andrea Čajková: Holistická kompetencia vodcovstva a riadiacich subjektov
 • Václav Vybíhal: Fiškálna decentralizácia a jej dopad na ekonomiku obcí v Slovenskej republike a v Českej republike
 • Alena Štulajterová: Postavenie prvých dám ako manželiek amerických prezidentov a ich úloha v 21. storočí
 • Jiří Čeněk – Aneta Kompérová – Josef Smolík: Vybrané postoje moslimov k životu v Českej republike v kontexte ich viery
 • Taras Gurzhii – Anna Gurzhii – Vadym Seliukov: Verejná správa ochrany osobných údajov v modernej Ukrajine
 • Juraj Kešeľ – Vladimír Sedlák: Bezpečnosť Európy v kontexte príčin migrácie 

RECENZIE

 • Dominika Kosárová: Recenzia na knihu: Fenomén terorizmus: Česká perspektiva
 • Martin Kovanič: Recenzia na knihu: Subkultury mládeže a ich variácie
 • Ľudmila Lipková: Recenzia na knihu: Politická mapa Francúzska na prelome prvej dekády 21. storočia

INFORMÁCIE

 • Ivan Legrády: Vedecká debata: „Migračné politiky krajín V4 a Francúzska: Aké sú konvergencie a rozdiely?“
 • Zuzana Mičková – Anna Schneiderová: Medzinárodná konferencia: „100 rokov od vzniku Československej republiky“
 • Mária Paľová – Mariana Zeleňáková: “Hľadáme absolventov s pracovnými skúsenosťami“: Fórum Študenti – Podniky 2018 ponúka riešenie slovenského paradoxu