Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Š T Ú D I E

 • Barbara Baarová – Vladimír Baar: Postsovietske de-facto štáty v teórii malých štátov
 • Denisa Charvátová – Ondřej Filipec: Populistická konštrukcia migrácie: Rámovanie v rámci komunikačnej stratégie SPD pred voľbami do Európskeho parlamentu 2019
 • Lucia Bocková – Rudolf Kucharčík: Občianstvo prostredníctvom investícií - najnovší vývoj v Európskej únii
 • Pavel Maškarinec: Premeny súťaže na úrovni volebných obvodoch v mongolských voľbách v rokoch 1992 - 2020: Na ceste k územnej homogenizácii (nacionalizácii) voličského správania?
 • Daniel Dobiaš – Marcela Gbúrová: Niekoľko poznámok k produktivite dichotómií v súčasnej aréne ideologických konfrontácií
 • Michaela Ulbrichtová: Bosna a Hercegovina v 26 rokoch: Sonda do "stabilitokracie" krajiny prostredníctvom prípadu Davida Dragičeviča 
 • Ivan Majchút: Stredoafrická republika: Západ proti Rusku pri riešení konfliktu 
 • Luděk Žákovec – Peter Ondria: Vývoj a súčasný stav e-Governmentu v Spolkovej republike Nemecko


R E C E N Z I E

 • Danylo Stonis: Recenzia na knihu: Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi
 • Jana Lasicová – Juraj Kalický: Recenzia na knihu: Afganský drogový priemysel ako limitujúci faktor postkonfliktnej obnovy krajiny 
 • Peter Ondria: Recenzia na knihu: Život národa je večný. Sto rokov od Trianonu 1920 – 2020. 


I N F O R M Á C I E

 • Katarína Chovancová: O univerzálnosti inkomunikácie 
 • Heinrich Kreft – Kristina Kurze: Medzinárodná vedecká konferencia: V4+Nemecko: Implementácia Európskej zelenej dohody - Príležitosti a výzvy
 • Jana Pecníková – Anita Huťková: Kultúrny transfer v zjednotenej Európe: Rozdiely, výzvy a perspektívy

***

S T U D I E S

 • Barbara Baarová – Vladimír Baar: Post-Soviet De Facto States in the Theory of Small States
 • Denisa Charvátová – Ondřej Filipec: The Populist Construct of Migration: Framing within SPD's Communication Strategy ahead of the 2019 European Elections
 • Lucia Bocková – Rudolf Kucharčík: Citizenship by Investment - Latest Development in the European Union
 • Pavel Maškarinec: Transformation of District-Level Competition in Mongolian Elections, 1992–2020: Towards Territorial Homogenization (Nationalization) of Voter Behaviour?
 • Daniel Dobiaš – Marcela Gbúrová: Some Comments on the Productivity of Dichotomies in the Current Arena of Ideological Confrontations
 • Michaela Ulbrichtová: Bosnia and Herzegovina at 26: Probing the Country’s “Stabilitocracy” Through the Case of David Dragičević
 • Ivan Majchút: Central African Republic: The West Contra Russia in the Conflict Solution
 • Luděk Žákovec – Peter Ondria: Development and Current State of E-Government in the Federal Republic of Germany


R E V I E W S

 • Danylo Stonis: Book Review: Nuclear Disarmament in International Law and Politics: A Tribute to Miroslav Tůma 
 • Jana Lasicová – Juraj Kalický: Book Review: The Afghan Drug Industry as a Limiting Factor in the Country's Post-Conflict Reconstruction 
 • Peter Ondria: Book Review: The Live of the Nation is Eternal. One Hundred Years since Trianon 1920 – 2020


I N F O R M A T I O N

 • Katarína Chovancová: On the Universality of Incommunication
 • Heinrich Kreft – Kristina Kurze: International Scientific Conference: V4+Germany: Implementing the European Green Deal - Opportunities and Challenges 
 • Jana Pecníková – Anita Huťková: Cultural Transfer in the United Europe: Differences, Challenges, and Perspectives