Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Peter Kulašik: Dvadsať rokov časopisu Politické vedy

ŠTÚDIE

 • Ján Koper: Apologia pro Politica Scientia
 • Svetozár Krno: Nastáva koniec dominancie tradičných politických strán?
 • Peter Horváth: Dualizmus výkonnej moci na Slovensku
 • Marcela Gbúrová: Hlasistický reformizmus a pokus Vavra Šrobára o teóriu demokracie
 • Alexander Duleba - Lukáš Januv: Slovensko - ukrajinské vzťahy v energetickej politike: Ponaučenia zo starých chýb
 • Peter Terem: Globálne mocnosti - vybrané aspekty amerického líderstva
 • Ľudmila Lipková - Rudolf Kucharčík: K niektorým otázkam súčasného vývoja americko - kubánskych vzťahov

 RECENZIE

 • Lucia Šestáková: Recenzia na knihu: Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky
 • Tomáš Hrozenský: Recenzia na knihu: Handbook For New Actors in Space
 • Erik Görner: Recenzia na knihu: Fenomén Trump - poslední vzpoura bílých mužů

INFORMÁCIE

 • Zuzana Husárová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Významné medzinárodné športové podujatia 2016 z pohľadu športovej  diplomacie“
 • Jarmila Androvičová: Medzinárodná konferencia: „Human Forum - demokracia v ohrození?“
 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2017“

***

Peter Kulašik: Twenty years of the journal Politické vedy

STUDIES

 • Ján Koper: Defense of Political Science
 • Svetozár Krno: End the Dominance of the Traditional Political Parties?
 • Peter Horváth: Dualism of the Executive Power in the Slovak Republic
 • Marcela Gbúrová: Hlasistic Reformism and an Attempt by Vavro Šrobár to Develop a Theory of Democracy
 • Alexander Duleba - Lukáš Januv: Slovak-Ukrainian Relations in Energy Policy: Learning Lessons from Old Mistakes
 • Peter Terem: Global Powers - Selected Aspects of American Leadership
 • Ľudmila Lipková - Rudolf Kucharčík: Selected Aspects of Contemporary Evolution of the U.S. - Cuban Relations

REVIEWS

 • Lucia Šestáková: Book Review: Basic Theoretical Basis for the Study of Geopolitics
 • Tomáš Hrozenský: Book Review: Handbook For New Actors in Space
 • Erik Görner: Book Review: Trump Phenomena - The Last Revolt of White Men  

INFORMATION

 • Zuzana Husárová: International Scientific Conference: “Major International Sports Events 2016 in Terms of Sports Diplomacy”
 • Jarmila Androvičová: International Conference: “Human Forum - Democracy In Danger?”
 • Dávid Kollár: International Scientific Conference: “Security Forum 2017”