Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak: From Singular and Regalian Diplomacy to Plural Diplomacy

 

S T U D I E S

 • Ingrid Brocková: Modern Economic Diplomacy of Small States
 • Łukasz Jakubiak: The Association of European Senates as a Channel for International Activity of Opposition Parties under Conditions of Bicameral Parliaments
 • Dorin Dusciac - Alexandrina Robu: Economic Diplomacy in the Energy Sector in EU´s Eastern Vicinity
 • Magdalena Kania: Beyond the Economic Agenda: Towards a Normative Dimension of Paradiplomacy
 • Bernadin Kouhossounon: The Restitution of Cultural Property at the Heart of Cultural Diplomacy
 • William Guéraiche: Emirati Diplomacy: A Non-Western Perspective
 • Gordana Iličić - Peter Smeriga: The Influence of Institutional Design on the Democratisation in Bosnia and Herzegovina
 • Loredana Maria Simionov - Gabriela Carmen Pascariu: A Critique to EU´s (Lack of) Strategy towards Russia
 • Barbara Baarová: South Ossetia-Alania – 10 Years since Gaining Partial International Recognition

 R E V I E W S

 • Róbert Vancel: Book Review: Under the Rising Sun. Japan-Korea Relations during the 19th and 20th Century
 • Vít Hloušek: Book Review: Europeanisation Revisited: Central and Eastern Europe in the European Union
 • Dominika Trubenová: Book Review: Security, Foreign and European Policy of Visegrad Group

 I N F O R M A T I O N

 • Svetluša Surová: International Scientific Conference: “Open Social Science Conference 2019 – Practicing New Standards in Transparency and Reproducibility”
 • Kinga Brudzińska: Debates: “Diff Gov City Talk”
 • François-Xavier Mortreuil - Mária Rošteková: Multilingualism in the Daily Life of Companies. What Challenges for Slovakia?

 

***

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak: Od diplomacie jednotlivcov a vládcov k plurálnej diplomacii

 

ŠTÚDIE

 • Ingrid Brocková: Novodobá ekonomická diplomacia malých štátov
 • Łukasz Jakubiak: Združenie európskych senátov ako kanál pre medzinárodnú činnosť opozičných strán v podmienkach dvojkomorových parlamentov
 • Dorin Dusciac - Alexandrina Robu: Ekonomická diplomacia v energetickom sektore v blízkom okolí Východnej Európy
 • Magdalena Kania: Za ekonomickou agendou: Smerom k normatívnej dimenzii paradiplomacie
 • Bernadin Kouhossounon: Obnovenie kultúrneho vlastníctva v srdci kultúrnej diplomacie
 • William Guéraiche: Emirátska diplomacia: Ne-západná perspektíva
 • Gordana Iličić - Peter Smeriga: Vplyv inštitucionálneho dizajnu na demokratizáciu Bosny a Hercegoviny
 • Loredana Maria Simionov - Gabriela Carmen Pascariu: Kritika (nedostatku) stratégie EÚ smerom k Rusku
 • Barbara Baarová: Južné Osetsko-Alanie – 10 rokov od získania čiastočného medzinárodného uznania

RECENZIE

 • Róbert Vancel: Knižná recenzia: Pod vycházejícim sluncem. Japonsko-kórejské vztahy v průběhu 19. a 20. století
 • Vít Hloušek: Knižná recenzia: Revízia europeizácie: Stredná a Východná Európa v Európskej Únii
 • Dominika Trubenová: Knižná recenzia: Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny

INFORMÁCIE

 • Svetluša Surová: Medzinárodná vedecká konferencia:Open Social Science Conference 2019 - Uplatňovanie nových noriem v oblasti transparentnosti a reprodukovateľnosti“
 • Kinga Brudzińska: Debata:DIFF GOV City Talk“
 • François-Xavier Mortreuil - Mária Rošteková: Viacjazyčnosť v každodennom živote spoločností. Aké výzvy pre Slovensko?