Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

S T U D I E S

 • Maciej Stępka - Agata Mazurkiewicz - Marcin Zubek: Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: The Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands
 • Zdeněk Kríž - Jana Urbanovská - Stanislava Brajerčíková: The Middle Power Concept: Presenting a Complex Approach
 • Artur Boháč: Middle Eastern Christians in Diaspora and their Political Activism towards Their Countries of Origin
 • Anna Lifková: Digital power: Self-tracking Technologies through Michel Foucault Lens
 • Zuzana Buroňová: Terrorism Discourse in the US - Evolution of Discourse at Presidential Level after 9/11
 • Daniel Dobiaš - Soňa Dobiašová: Some Comments on the Open Society Politological Issue (from Popper to Soros and Back)
 • Natália Kováčová: Analysis of Municipal Elections 2018 in Context of K. Reif and H. Schmitt´s Theory
 • Peter Rosputinský: Current Diplomatic Practice on Partners of Homosexual Members of Diplomatic Missions and Wives of Polygamous Members of Diplomatic Missions
 • Pavol Frič - Oľga Gyárfášová: The Rise of the Politics of Emotions: Anti-elitism and Anti-Corruptism as Traits of Czech and Slovak Populist Parties

 R E V I E W S

 • Dagmar Nováková: Book Review: Divided – Why we’re Living in an Age of Walls
 • Marián Sekerák: Book Review: Liberal democracy in times of crisis: Political Philosophy Perspective
 • Tomáš Beňuška: Book Review: A Self Study Course on Political Islam. Level 1

 I N F O R M A T I O N

 • Viera Žúborová: International Scientific Conference: “Focusing on Freedom“
 • Anne-Coralie Bonnaire  - Christophe Lips: State of Play of the European Area of Higher Education: 20 Years after the Launch of the Bologna Process
 • Thomas Laurent - Mária Rošteková: The Francophone Educational Network in Slovakia. What is the Role of French Language Assistants?

***

ŠTÚDIE

 • Maciej Stępka - Agata Mazurkiewicz - Marcin Zubek: Lokálne nápovede a cesty k zmiereniu: Poľská perspektíva poľsko-ukrajinských vzťahov v pohraničných oblastiach
 • Zdeněk Kríž - Jana Urbanovská - Stanislava Brajerčíková: Komplexný prístup ku konceptu stredne veľkej mocnosti
 • Artur Boháč: Politický aktivizmus blízkovýchodných kresťanov v diaspóre voči krajinám ich pôvodu
 • Anna Lifková: Digitálna sila: Technika sebapozorovania očami Michela Foucaulta
 • Zuzana Buroňová: Terroristický diskurz na prezidentskej úrovni v USA po 9/11
 • Daniel Dobiaš - Soňa Dobiašová: Niekoľko poznámok k politologickému problému otvorenej spoločnosti. (Od Poppera k Sorosovi a späť)
 • Natália Kováčová: Analýza komunálnych volieb 2018 v kontexte teórie K.Reifa a H.Schmitta
 • Peter Rosputinský: Súčasná diplomatická prax vo vzťahu k partnerom homosexuálnych členov diplomatických misií a manželkám polygamných členov diplomatických misií
 • Pavol Frič - Oľga Gyárfášová: Vzostup politiky emócií: Anti-elitizmus a anti-koruptizmus ako charakteristiky českých a slovenských populistických strán

RECENZIE

 • Dagmar Nováková: Recenzia na knihu: Rozdelený - prečo žijeme vo veku stien
 • Marián Sekerák: Recenzia na knihu: Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie
 • Tomáš Beňuška: Recenzia na knihu: Samoštudijný kurz politického islamu. Úroveň 1

INFORMÁCIE

 • Viera Žúborová: Medzinárodná vedecká konferencia:Focusing on Freedom“
 • Anne-Coralie Bonnaire  - Christophe Lips: Súčasný stav európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 20 rokov po začatí Bolonského procesu
 • Thomas Laurent - Mária Rošteková: Vzdelávacia sieť frankofónov na Slovensku. Aká je úloha asistentov francúzskeho jazyka?