Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Ulrich Wollner – Jaroslav Ušiak: Reflexia súčasného chápania politickej slobody

ŠTÚDIE

 • Ulrich Wollner: Problémy s Berlinovou dualitnou typológiou slobody
 • Josef Moural: Negativní svoboda ve světle teorie institucí
 • Martin Brabec: Svoboda, rovnost, a kapitalismus: koncepce (negativní) svobody u Geralda A. Cohena
 • Jakub Švec: Premeny chápania slobody vo filozofií Johna Rawlsa: od nedotknuteľnosti indivídua k filozofickému zdôvodneniu pozitívnej slobody
 • Matej Cíbik: V čo môže veriť politický realista? Bernard Williams a jeho koncepcia politickej slobody
 • Ján Baňas: Zotročení oslobodením? Protirečenia liberálneho chápania slobody
 • Ľubomír Dunaj: Axel Honneth v interkultúrnej perspektíve. Prípad Čína
 • Marian Kuna: Eric Heinze o slobode (nenávistného) prejavu v demokratickom štáte

 

RECENZIE

 • Róbert Király: Recenzia na knihu: Pojem krízy v environmentálnom myslení
 • Blanka Mouralová: Recenze na knihu: Racionalismus v politice 
 • Nora Chvalníková: Recenze na knihu: Soumrak západního liberalismu

 

INFORMÁCIE

 • Daniel Hošták: Diskusia: Ako by mala Európa čeliť súčasným bezpečnostným výzvam?
 • Mária Rošteková: Ocenenie Rytiera Rádu akademických paliem udelené pedagógovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Patrik Mičuda: Univerzitná debata: Podpora demokratických hodnôt medzi mládežou

***

Ulrich Wollner – Jaroslav Ušiak: A Reflection of the Current Understanding of Political Freedom

STUDIES

 • Ulrich Wollner: Problems with the Berlin Dual Typology of Freedom
 • Josef Moural: Negative Liberty in the Light of the Theory of Institutions 
 • Martin Brabec: Freedom, Equality and Capitalism: Gerald A. Cohen’s Conception of (Negative) Freedom
 • Jakub Švec: The Transformation of Understanding Freedom in John Rawls' Philosophy: from the Inviolability of the Individual to the Philosophical Rationale of Positive Freedom
 • Matej Cíbik: What Can a Political Realist Believe in? Bernard Williams and his Conception of Freedom
 • Ján Baňas: Enslaved by Liberation? The Contradictions of Liberal Understanding of Freedom
 • Ľubomír Dunaj: Axel Honneth in an Intercultural Perspective. The Case of China
 • Marian Kuna: Eric Heinze on Freedom of (Hate) Speech in the Democratic State

 

REVIEWS

 • Róbert Király: Book review: The Concept of Crisis in Environmental Thinking
 • Blanka Mouralová: Book review: Rationalism in Politics
 • Nora Chvalníková: Book review: The Retreat of Western Liberalism

 

INFORMATION

 • Daniel Hošták: Discussion: How Should Europe Face Current Security Challenges?
 • Mária Rošteková: Chevalier of the Ordre Des Palmes Académiques Bestowed to a teacher from the Matej Bel University in Banská Bystrica
 • Patrik Mičuda: University Debate: Promoting Democratic Values among Young People