Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Martin Solik – Vladimír Baar: Koncepcia fašizmu a antifašizmu ako sofistikovaná súčasť mocenskej stratégie Ruskej federácie
 • Vladimír Andrassy: Slovenská republika v operáciách NATO po summite vo Varšave
 • Miroslava Pavlíková – Jan Hanzelka: Nástroje ruských aktivních opatření ve vybraných zemích EU
 • Ján Liďák – Vladimír Srb: Medzinárodná migrácia a status moslimov v Európe
 • Ľubomír Čech: Možnosti a limity islamu v politickom živote v postsovietskej strednej Ázie
 • Marek Lenč: Transformácia nemeckej politickej scény a reflexia parlamentných volieb v roku 2017
 • Milan Vošta: Energetická závislost EU a Rusko
 • Gilbert Futó: Teórie pôvodného významu štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických
 • Lucie Hanzlíčková – Irena Melounová – Štěpánka ZemanováČeská republika v radě OSN pro lidská práva 2011 – 2014

 RECENZIE

 • Štefan Ižák: Recenzia na knihu: Židé v Putinově stínu. Antisemitismus v české prokremelské propagandě
 • Bohumír Štedroň: Recenzia na knihu: Média a politika v digitálním světě
 • Rudolf Urban: Recenzia na knihu: Země Visegrádu a migrace – fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí V4

INFORMÁCIE

 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2019“
 • Alan Vagabov: Medzinárodná konferencia: „Vyšehradské mládežnícke fórum 2018“
 • Martina Bolečeková – Csilla Droppová: Medzinárodná konferencia: „HUMAN FORUM 2018 – úloha občanov v demokracii“

***

 

STUDIES

 • Martin Solik – Vladimír Baar: The Conceptions of the Fascism and Anti-Fascism as a Sophisticated Part of the Power Strategy of the Russian Federation
 • Vladimír Andrassy: Slovak Republic in Operations NATO after the Warsaw summit
 • Miroslava Pavlíková – Jan Hanzelka: Tools of the Russian Active Measures in Chosen Countries of the EU
 • Ján Liďák – Vladimír Srb: International Migration and Status of Muslims in Europe
 • Ľubomír Čech: Options and Limits of Islam in Political Life in Post-Soviet Central Asia
 • Marek Lenč: Transformation of German Politics and Reflection of 2017 Parliamentary Elections
 • Milan Vošta: Energy Dependency of the EU and Russia
 • Gilbert Futó: Theories of the Original Meaning of the Fourth Amendment to the United States Constitution
 • Lucie Hanzlíčková – Irena Melounová – Štěpánka ZemanováThe Czech Republic in the UN Human Rights Council 2011 – 2014

 REVIEWS

 • Štefan Ižák: Book Review: Jews in the Putins´ shadows. Antisemitism in Czech pro-Kremlin Propaganda
 • Bohumír Štedroň: Book Review: Media and Politics in the Digital World
 • Rudolf Urban: Book Review: Visegrad countries and migration – a phenomenom of migration, integration and reintegration in the security context of the V4 countries

INFORMATION

 • Dávid Kollár: International Scientific Conference: “Security Forum 2019”
 • Alan Vagabov: International Conference: “Visegrad Youth Forum 2018”
 • Martina Bolečeková – Csilla Droppová: International Conference: “HUMAN FORUM 2018 – Role of citizens in Democracy”