Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Š T Ú D I E

 • Lujza Chrvalová: Vývoj diskusií o smrtiacich autonómnych zbraňových systémoch v rámci Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní
 • Martin Jeřábek – Nicole Hlaváčová: Na cestě k polarizaci. analýza programů švýcarských politických stran (2015-2019)
 • Vojtech Jurčák – Ján Marek: Možný pohľad Ruska na budúcu podobu vojny
 • Dávid Kollár: Dezinformácie ako kľúčová bezpečnostná výzva súčasnosti v kontexte rusko-ukrajinského konfliktu 
 • Jozef Matis – Lenka Nagyová: Možná integrácia bezpečnostného systému členských krajín Európskej únie
 • Martin Lačný – Anna Polačková – Michal Cirner – Gabriel Székely: Dopady cezhraničnej interakcie z pohľadu aktérov cezhraničnej spolupráce
 • Milan Vošta: Energetická bezpečnost Evropské unie se zaměřením na sektor zemního plynu v kontextu současného dění
 • Patrícia Šimková: Aplikácia modelu politického marketingu na krajne pravicovú politickú stranu Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko


R E C E N Z I E

 • Tomáš Beňuška: Recenzia na knihu: Rozdelená spoločnosť 
 • Peter Cibuľa: Recenzia na knihu: Alternatívy vedeckého skúmania politiky z pohľadu vedy o politike, komparatívnej politológie, verejnej politiky, verejnej správy a behaviorálnej ekonómie
 • Adriana Vasiľková: Recenzia na knihu: Súmrak demokracie. Zvodné lákadlo autoritárstva 


I N F O R M Á C I E

 • Radovan Gura – Mária Huraj Rošteková: Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania s Francúzskou republikou – 10. výročie založenia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu
 • Adam Sipos: Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2022 - konferencia na frontovej línii, ktorú sledoval celý svet“
 • Lenka Turaz: „Konferencia o budúcnosti Európy“ v spätnom zrkadle

***

S T U D I E S

 • Lujza Chrvalová: Development of the Discussions on Lethal Autonomous Weapon Systems Under Convention on Certain Conventional Weapons 
 • Martin Jeřábek – Nicole Hlaváčová: Road to Polarisation. Analysis of Swiss Party Programmes 2015-2019
 • Vojtech Jurčák – Ján Marek: Russia's Possible View on the Future Shape of the War 
 • Dávid Kollár: Disinformation as a Contemporary Key Security Challenge in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict 
 • Jozef Matis – Lenka Nagyová: Possible Integration of the Security System of the Member Countries of the European Union
 • Martin Lačný – Anna Polačková – Michal Cirner – Gabriel Székely: Impacts of Cross-Border Interaction from the Perspective of Cross-Border Cooperation Actors
 • Milan Vošta: European Union Energy Security Focusing on the Natural Gas Sector in the Context of Current Events 
 • Patrícia Šimková: Applying the Political Marketing Model to the Far-Right Political Party Kotlebovci – People's Party Our Slovakia


R E V I E W S

 • Tomáš Beňuška: Book Review: A Divided Society
 • Peter Cibuľa: Book Review: Alternatives of Scientific Research of Policy from the Perspective of Political Science, Comparative Political Science, Public Policy, Public Administration and Behavioral Economics
 • Adriana Vasiľková: Book Review: Twilight of Democracy. The Seductive Lure of Authoritarianism

I N F O R M A T I O N

 • Radovan Gura – Mária Huraj Rošteková: Internationalization of Higher Education with the French Republic – 10th Anniversary of the Slovak-French University Institute 
 • Adam Sipos: International Conference: “GLOBSEC 2022 - a Frontline Conference Watched by the Whole World”
 • Lenka Turaz: “Conference on the Future of Europe“ in the Rearview Mirror