Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Veronika Džatková: Politická dimenzia občianskej spoločnosti
 • Jakub Charvát – Petr Just: Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002
 • Ivan Majchút: Vplyv významných externých aktérov na riešenie cyperského konfliktu
 • Adriana Vasiľková: Pacifizmus – jedna z možností eliminácie prejavov extrémizmu
 • Lukáš Novotný – Daniel Šárovec: Na vítězné vlně: Analýza úspěchu alternativy pro Německo ve volbách do Spolkového sněmu 2017
 • Eleonóra Kováčová: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017. Analýza volebných výsledkov
 • Samuel Goda – Klaudia Báňaiová: Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE

 RECENZIE

 • Simona Kováčová: Recenzia na knihu: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku
 • Drahomíra Ondrová: Book Review: Teória verejnej správy
 • Bohumír Štědroň – Jakub Štědroň: Recenzia na knihu: Gustáv Husák

INFORMÁCIE

 • Mária Rošteková: Francúzsko-slovenská spolupráca ako motor internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
 • Csilla Droppová: Medzinárodná konferencia: „Human forum 2017 - Demokracia v ohrození?“
 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2018“

***

 

STUDIES

 • Veronika Džatková: Political Dimension of Civil Society
 • Jakub Charvát – Petr Just: Political Earthquake in 2016? Party System Dynamics in Slovakia since 2002
 • Ivan Majchút: Impact of Significant External Actors on Cyprus Conflict Solution
 • Adriana Vasiľková: The Pacifism – One of the Opportunities to Eliminate the Manifestations of Extremism
 • Lukáš Novotný – Daniel Šárovec: On a Winning Streak: Analysis of the Success of Alternative for Germany in Bundestag Elections 2017
 • Eleonóra Kováčová: The Elections to the Bodies of Self-Governing Regions 2017. The Analysis of the Election Results
 • Samuel Goda – Klaudia Báňaiová: European Security from the OSCE Perspective

REVIEWS

 • Simona Kováčová: Book Review: Social Services in the Competence of Municipalities - Institutional Development in Slovakia
 • Drahomíra Ondrová: Book Review: Theory of Public Administration
 • Bohumír Štědroň – Jakub Štědroň: Book Review: Gustav Husak

INFORMATION

 • Mária Rošteková: Franco-Slovak Cooperation as a Driver of the Internationalization of Higher Education in Slovakia
 • Csilla Droppová: International Conference: „Human Forum 2017 - Democracy In Danger?”
 • Dávid Kollár: International Scientific Conference: “Security Forum 2018”