Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Šárka Waisová: Co víme o šíření expertního vědění v mezinárodní politice? Případ vědění o lidské bezpečnosti a epistémická
  infrastruktura jako nový objekt mezinárodní politiky
 • Radoslav Ivančík: Quo vadis európska obrana a bezpečnosť
 • Helena Bauerová - Kateřina Hájková: Vstup Turecka do Evropské unie v kontextu zahraniční politiky vůči Sýrii
 • Erik Pajtinka: Pridelenci obrany a ich postavenie v súčasnom systéme diplomacie
 • Olga Brunnerová: Nové politické strany napříč Evropou: volební úspěch nových politických stran v dvaceti osmi evropských
  demokraciích
 • Zdeněk Veselý: Paměti diplomatů komunistického Československa. (Příspěvek k významu pamětí ve výzkumu mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a diplomacie)
 • Martin Schmiedl: Důvody Nigeru k účasti na intervenci v Mali: heterarchie v oblasti Sahelu/Sahary a regionální bezpečnost
 • Samuel Žilinčík: Relevantnosť Clausewitza pre súčasné občianske vojny
 • Peter Ondria - Rastislav Malovec: Fenomén politickej kultúry a jeho podoba na príklade Poľskej republiky

 RECENZIE

 • Otto Dostál: Recenze na knihu: Mezinárodní marketing
 • Daniel Klimovský: Recenzia na knihu: Vzorce miestnej autonómie v Európe
 •  Patrizia Prando Šušová: Recenzia na knihu: Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!

INFORMÁCIE

 • Martin Pekár: Medzinárodná vedecká konferencia: „On the downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe“
 • Lukáš Cíbik: Medzinárodná vedecká konferencia: „PUBLICY 2019“
 • Katarína Jarošová: Quo vadis Slovakaid? Rozvojová spolupráca SR a odporúčania OECD

 ***

 

STUDIES

 • Šárka Waisová: What do we know about the Diffusion of the Expert Knowledge in International Politics? The Case of the Knowledge about Human Security and the Epistemic Infrastructure as the New Object of International Politics
 • Radoslav Ivančík: Quo Vadis European Defence and Security
 • Helena Bauerová - Kateřina Hájková: The Accession of Turkey to the European Union in the Context of Foreign Policy towards Syria
 • Erik Pajtinka: Defense Attachés and Their Position in the Contemporary Diplomatic System
 • Olga Brunnerová: New Political Parties across Europe: Electoral Success of New Political Parties in Twenty-Eight European
  Democracies
 • Zdeněk Veselý: Memoirs of Czechoslovak Communist Diplomats. (Contribution to Importance of Memoirs in the Research of
  International Relations, Foreign Policy and Diplomacy)
 • Martin Schmiedl: Reasons of Niger to Participate on Intervention in Mali: Heterarchy in Sahel/Sahara and Regional Security
 • Samuel Žilinčík: The Relevance of Clausewitz for Contemporary Civil Wars
 • Peter Ondria - Rastislav Malovec: The Phenomenon of Political Culture and its Form on the Example of Poland

 REVIEWS

 • Otto Dostál: Book Review: International Marketing
 • Daniel Klimovský: Book Review: Patterns of Local Autonomy in Europe
 •  Patrizia Prando Šušová: Book Review: The Best Book about Fake News, Disinformation and Manipulation!!!

 INFORMATION

 • Martin Pekár: International Scientific Conference: “On the downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe”
 • Lukáš Cíbik: International Scientific Conference: “PUBLICY 2019”
 • Katarína Jarošová: Quo vadis Slovakaid? Development Cooperation of the Slovak Republic and the OECD Recommendations