Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • David Kožíšek: National Identity and Security in Contemporary Japanese Media Discourse: Images of North Korea
 • Valeria Galvan - Michal Zourek: Artkino Pictures Argentina: a Window to the Communist Europe in Buenos Aires Screens (1954–1970)
 • Vladimír Eštok: The Electoral System as the Key Factor of the Party System in Spain
 • Radoslaw Kupczyk: Analysis of the Consequences of the Euro Adoption by Slovakia in the Context of Geopolitical System
 • Přemysl Rosůlek: Secession, Referendum and Legitimacy of a Ballot Text – Scholarly Reflection
 • Milan Vošta - Vukica Janković: Serbia as a Candidate State  of the EU and Their Mutual Connections
 • Lukáš Žalek: The Ukrainian Crisis – A New Start of Self-Aware Nationhood or Gradual Decline of the State?
 • Eliška Kačírková: The Schizophrenia of the Socio-Economic Model of China

REVIEWS

 • Zuzana Husárová: Book Review: The World Transformed - 1945 to the Present
 • Erik Görner: Book Review: The Crisis with Russia
 • Mária Štupáková: Book Review: African Migrants and Europe: Managing the Ultimate Frontier

 INFORMATION

 • Miroslava Dujičová: Scientific Conference: “Social Sciences from the Perspective of Young Researchers”
 • Lucia Kaščáková - Martina Šinková: Security Conference: “Slovak Security Forum 2016”
 • Vladimír Müller: International Scientific Conference: “Interpolis' 16”

 

***

ŠTÚDIE

 • David Kožíšek: Národná identita a bezpečnosť v súčasnom diskurze japonských médií: Zobrazenie Severnej Kórey
 • Valeria Galvan - Michal Zourek: Artkino Pictures Argentina: Okno do komunistickej Európy cez televízne obrazovky v Buenos Aires (1954–1970)
 • Vladimír Eštok: Volebný systém ako kľúčový faktor straníckeho systému v Španielsku
 • Radoslaw Kupczyk: Analýza dopadov prijatia eura na Slovensku v kontexte geopolitického systému
 • Přemysl Rosůlek: Secesia, referendum a legitimita znenia textu hlasovacích lístkov - vedecká reflexia
 • Milan Vošta - Vukica Janković: Srbsko ako kandidátsky štát EÚ a ich spoločné väzby
 • Lukáš Žalek: Ukrajinská kríza – nový začiatok uvedomelého národa alebo postupný úpadok štátu?
 • Eliška Kačírková: Schizofrénia sociálno-ekonomického modelu Číny

RECENZIE

 • Zuzana Husárová: Recenzia na knihu: Transformovaný svet – 1945 až po súčasnosť
 • Erik Görner: Recenzia na knihu: Kríza s Ruskom
 • Mária Štupáková: Recenzia na knihu: Africkí migranti a Európa: Spravovanie rozhodujúcej hranice

INFORMÁCIE

 • Miroslava Dujičová: Vedecká konferencia: „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov“
 • Lucia Kaščáková - Martina Šinková: Bezpečnostná konferencia: „Slovenské bezpečnostné fórum 2016“
 • Vladimír Müller: Medzinárodná vedecká konferencia: „Interpolis' 16“