Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE 

 • Peter Daubner – Róbert Mihály: Globálna klimatická kríza a  
  neoliberálny kapitalizmus: filozofická perspektíva 8 
 • Matúš Sloboda – Tomáš Černěnko: Súťaživosť vo voľbách  
  starostov a primátorov na Slovensku: preteky jedného bežca 49 
 • Michael Augustín: Polarita straníckeho systému a stranícka  
  rekompozícia vo Francúzsku po roku 2017: návrat politického  
  stredu 74 
 • Simona Kováčová – Dominika Cevárová: Syndrómy volebnej  
  demokracie v kontexte komunálnych volieb starostu na Slovensku 105 
 • Michal Ondruška: Nestabilita straníckeho systému  
  Slovenskej republiky 130 
 • Jakub Charvát: Hledání politicky nestranné metody rozdělení  
  křesel v evropském parlamentu mezi členské země: srovnání cambridgeského kompromisu s dalšími navrhovanými metodami 156 
 • Jana Štefaňáková: Rodová politika v nemecky hovoriacich  
  krajinách a na Slovensku s dôrazom na uplatňovanie rodovej  
  rovnosti v jazyku na pozadí európskej rodovej politiky a práva 186 
 • Zuzana Kulašiková: Nové chápanie politickej moci, politickej  
  objektivity a redefinícia politiky 211 
 • Peter Čajka: Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja  
  zvyšovania konkurencieschopnosti 238 

 RECENZIE 

 • Martin Gabčo: Recenzia na knihu: Pražské jaro 1968.  
  Přerušená revoluce? 265 
 • Radoslav Packa: Recenzia na knihu: Hranice tolerancie:  
  Osvietenecké hodnoty a náboženský fanatizmus 276 
 • Daniel Klimovský: Recenzia na knihu: Skutočné peniaze, skutočná  
  sila? Výzvy s participatívnym rozpočtovaním v New Yorku 284 

 INFORMÁCIE 

 • Lenka Ušiaková: Výkon verejnej moci: samospráva  
  a jej vzdelávanie 294 
 • Róbert Vancel: Medzinárodná vedecká konferencia: 
 • „Human Forum 2021“ 301 
 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: 
  „Bezpečnostné fórum 2022“ 305 

***

STUDIES 

 • Peter Daubner – Róbert Mihály: Global Climate Crisis and  
  Neoliberal Capitalism: Philosophical Perspective 8 
 • Matúš Sloboda – Tomáš Černěnko: Competitiveness in Mayoral  
  Elections in Slovakia: One Man Race 49 
 • Michael Augustín: The Polarity of the Party System and the  
  Party Recomposition in France after 2017: The Return of the  
  Political Centre 74 
 • Simona Kováčová – Dominika Cevárová: Syndromes of Electoral Democracy in the Context of Mayor´s Municipal Elections in Slovakia 105 
 • Michal Ondruška: Instability of the Slovak Party System 130 
 • Jakub Charvát: Searching for Politically Impartial Method of  
  Apportioning the European Parliamentary Seats among the EU  
  Member States: Comparing the Cambridge Compromise  
  with other Proposed Methods 156 
 • Jana Štefaňáková: Gender Policy in German-Speaking Countries  
  and in Slovakia with an Emphasis on Language Policy in Relation  
  to the Application of Gender Equality in the Language against the Background of European Policy and Law 186 
 • Zuzana Kulašiková: A New Understanding of Political Power,  
  Political Objectivity, and New Definition of Policy 211 
 • Peter Čajka: The Importance of the Knowledge Economy as a  
  Tool for Increasing Competitiveness 238 

REVIEWS 

 • Martin Gabčo: Book Review: Prague Spring 1968.  
  Interrupted Revolution? 265 
 • Radoslav Packa: Book Review: Limits of Tolerance: Enlightenment  
  Values and Religious Fanaticism 276 
 • Daniel Klimovský: Book Review: Real Money, Real Power?  
  The Challenges with Participatory Budgeting in New York City 284 

INFORMATION 

 • Lenka Ušiaková: The Executive of Public Authority:  
  Self-Government and its Education 294 
 • Róbert Vancel: International Scientific Conference: 
  “Human Forum 2021” 301 
 • Dávid Kollár: International Scientific Conference:  
  “Security Forum 2022” 305