Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pre autorov

Časopis Politické vedy uverejňuje vedecké texty, pôvodné teoretické a výskumné štúdie zodpovedajúce charakteru zamerania časopisu. Sústreďuje sa na oblasti politológie, novodobých dejín, medzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií. Vychádzajú štyri čísla ročne - dve v anglickom jazyku (číslo 2 a 4) a dve v slovenskom jazyku (číslo 1 a 3) v súlade so Štatútom časopisu Politické vedy.

Časopis Politické vedy prijíma odovzdaný rukopis k recenznému posúdeniu v slovenskom/českom a anglickom jazyku pokiaľ spĺňajú formálne nároky kladené na vedecký text a taktiež formálne úpravy textu uvedené v Pokynoch pre autorov“. O konečnom prijatí textu k publikovaniu rozhoduje redakčná rada na základe výsledkov anonymného recenzného konania – príspevky sú posudzované v anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentmi. Pokiaľ sa posudky výrazne rozchádzajú, stanovuje výkonná redakcia aj tretieho recenzenta.

Nakladanie s príspevkami sa riadi podľa Etických štandardov časopisu Politické vedy, ktoré upravujú vzťahy medzi všetkými zúčastnenými stranami vo veci publikačného procesu: autormi, časopisom (vydavateľom a redakčnými orgánmi), recenzentmi.


Rozsah a forma príspevku

Rukopisy posielajte (najvhodnejšie v MS WORDe 2013-2023) buď na adresu redakcie v dvoch tlačených vyhotoveniach spolu s CD, resp. emailom na adresu: politicke.vedy@umb.sk a ideálne prostredníctvom formulára na odoslanie príspevku.

Maximálny počet strán v rubrike Štúdie je 16-20 strán (minimálne 36 000 znakov vrátane medzier), v rubrike Recenzie 4-8 strán, v rubrike Informácie do 2-5 strán, podľa formálnych úprav uvedených v „Pokynoch pre autorov“. Vo všetkých rubrikách uveďte pod názvom článku aj jeho anglicky preklad. Na konci textu na samostatnej strane uveďte úplnú kontaktnú adresu pracoviska autora spolu s pracovným zaradením autora, vrátane telefónneho čísla a e-mailu.

V rubrike Štúdie je treba pripojiť abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku (v rozsahu od 10 do 12 riadkov, 5-8 kľúčových slov). Mená v texte zdôraznite hrubým písmom a významné pasáže zdôraznite kurzívou. V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol. (Bližšie pozri priložený vzor príspevku na konci tohto dokumentu) alebo v podobe html verzie


Autorské práva

Autori textov, ktoré boli prijaté k publikovaniu súhlasia s tým, že tieto texty budú poskytnuté k on-line zverejneniu na stránke časopisu Politické vedy a podpíšu „Licenčnú zmluvu“. Časopis Politické vedy si vyhradzuje právo upravovať prijaté rukopisy.


Termíny

Autor dostane vyrozumenie o zaradení rukopisu do oponentského pokračovania a výsledok recenzného konania spravidla do 2-3 mesiacov odo dňa doručenia príspevku.

Uzávierka pre prijímanie príspevkov do časopisu má tieto pravidlá: do 15. septembra sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 1 nasledujúceho kalendárneho roku. Do 15. decembra sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 2 nasledujúceho kalendárneho roka. Do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 3 aktuálneho kalendárneho roka. Do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v čísle 4 aktuálneho kalendárneho roka.


Citačné pravidlá

Prosíme dodržiavať štýl citovania uvedený v nasledujúcich príkladoch. Označenie bibliografického odkazu (citácia, parafráza) sa píše vždy na tom mieste, kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. Citácia (parafráza) slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov na konci dokumentu. V texte môžete použiť komentáre, ktoré sú umiestnené v poznámke pod čiarou. Priamo v texte sa uvedie  text citácie, resp. parafrázy a za nímv prípade „citácie“ (Katuščák, 1998, s. 87)aleboparafrázy(Katuščák, 1998).  Diela od jedného autora vydané v rovnakom roku sa pri citovaní rozlíšia tak, že za rok vydania sa uvedie malé písmeno (Katuščák, 1998a, s. 87),resp.(Katuščák, 1998b, s. 90).V zozname literatúry zostane toto označenie zachované. V prípade citácií, kedy nie je identifikovateľný autor, napr. citovanie informácií z internetových stránok alebo denníkov, týždenníkov a pod., sa uvedie začiatok názvu článku tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný v zozname bibliografických odkazov (First Steps: A Manual..., 1996) alebo (Európska komisia).Dokumenty sa uvádzajú v plnom znení (Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948), v zozname bibliografických odkazov sa uvedie zdroj, z ktorého bol dokument čerpaný.


Vzor zoznamu bibliografických odkazov

Zoznam použitej literatúry uvádzajte na konci textu pod názvom Literatúra zoradený abecedne podľa priezvisk autorov, bez číslovania položiek. Prosíme dodržiavať štýl uvádzania zoznamu literatúry uvedený v nasledujúcich príkladoch.

ALLPORT, G. W. 2004. O povaze předsudků. Praha: Prostor, 2004. 320 s. ISBN 80–7260–125.

ANZENBACHER, A. 1991. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991. 304 s. ISBN 80-04-26038-1.

BAGALOVÁ, Ľ., GOGOLOVÁ, D. 2006. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. In Pedagogické spektrum, roč. 15, 2006, č. 3 – 4. ISSN 1335-5589, s. 30–39.

COVEY, S. R. 1994. 7 návyků vůdčích osobností: pro úspěšný a harmonický život. Praha: Pragma, 1994. 284 s. ISBN 80–85213–41–9.

Člověk a lidská práva: sbírka úmluv a deklarací1990. Praha: Spektrum, 1990. 314 s. ISBN 80–7107–000–9.

DĚDEČKOVÁ, J., HEJLOVÁ, H. (eds.) 1991. Dětská práva: dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1991. 256 s.

Európska komisia [online] © Európske spoločenstvá, 1995-2009 [cit. 22.2.2009] Dostupné na internete: http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_sk.htm

First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. 1996. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. [cit.20.06.2008]. Dostupné na internete: <http://www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/index_eng.html >

GRÁC, J. 2001. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. In Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 4. ISSN 1335-1982, s. 363–372.

HART, H. L. A. 2004. Pojem práva. Praha: Prostor, 2004. 312 s. ISBN 80–7260–103–2.

KAMENICKÝ, M., MRVA, I., TONKOVÁ, M. et.al. 1997. Lexikón svetových dejín. Bratislava: SPN, 1997. 319 s. ISBN 80–08–02479–8.

MISTRÍK, E., HAAPANEN, S., HEIKKINEN, H. et al. 1999. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: Iris, 1999. ISBN 80–88778–81–6.

STEINEROVÁ, J. 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede.

In Kimlička, Štefan et al. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti.

Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-4, s. 9-56.

Nasledovné triedenie literatúry slúži iba ako vzor správnej formy uvádzania bibliografických odkazov, literatúra sa v zozname bibliografických odkazov netriedi, ale sa uvádza v abecednom poradí bez rozlíšenia kategórie.

a)   monografie a skriptá

KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80–85697–82–3.

ONDREJKOVÁ, A. 1997. Etika 20. storočia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997. 81 s. ISBN 80-8055-085-9.

b)   kapitola v učebnici alebo monografii

DVOŘÁKOVÁ, M. 2003. Multikulturní výchova v mateřské škole. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80–7178-799-X,  s. 179–184.

c)   periodiká (časopisy) a zborníky resp. state v nich uverejnené

PŠENÁK, J. 1996.Slovenské gymnáziá matičného obdobia. In Pedagogické spektrum, roč. 5, 1996, mimoriadne číslo 7 – 8. ISSN 1335-5589, s. 7–78.

HUDECOVÁ, A. 1996. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. In Acta Universitas Matthaei Belii. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 1996. ISBN 80–80–55004–2, s. 41–48.

 d)  internetové zdroje

KUCIANOVÁ, A. 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin : Slovenská národná

knižnica, 2005 [cit. 24.01.2004], s. 136-139. Dostupné na internete: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf

Európska komisia. © Európske spoločenstvá, 1995-2009 [online]. [cit. 22.2.2009]. Dostupné na internete: http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_sk.htm

e)    dokumenty

Report on the Slovak Republic. 1998. Európska komisia, Brusel: EU Publishing

f)  mediálne nosiče

GRÁC, J. 2004. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania:zborník príspevkov z vedecko-odbornéhoseminára [CD-ROM]. Trnava: PdF TU, 2004 [cit.18.04.2008], 156 s. ISBN 80–8082–001–5.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vzor clanku casopis Politicke vedy Veľkosť: 31 kB Formát: doc Dátum: 8.8.2023
Licencna zmluva pre casopis Politicke vedy Veľkosť: 52.5 kB Formát: doc Dátum: 8.8.2023