Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Štěpán Strnad: Koncept militantní demokracie a jeho aplikace v české protiextremistické politice
 • Jan Kovář: Europeizace volebních programů pro volby do EP
 • Martina Bolečeková: Migračná politika Slovenskej republiky: desať rokov po vstupe do Európskej únie
 • Radoslav Ivančík – Jaroslav Ušiak: Teoretické a terminologické východiská skúmania problematiky vymedzenia a definovania terorizmu
 • Marián Török: Tri obdobia dvoch desaťročí zahraničnej politiky Slovenskej republiky
 • Markéta Novotná: Trnitá cesta k severské spolupráci
 • Peter Števkov: Stretávanie sa Ruska a USA vo vojensko-bezpečnostnej oblasti v Strednej Ázii: prípad Kirgizska
 • Miroslav Jurásek: Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“

 RECENZIE

 • Ján Marko: Recenzia na knihu: Slovník diplomacie
 • Ján Králik: Recenzia na knihu: Základy verejnej správy
 • Karolina Tichá: Recenzia na knihu: Politická komunikace. Od res publica po public realtions
 • Mária Holubová: Recenzia na knihu: Zvrhnutí orli – Pád Romanovcov, Habsburgovcov a Hohenzollernovcov   

INFORMÁCIE

 • Jiří Dušek: Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“
 • Jan Ženka – Lukáš Laš: Mezinárodní konference: „Politické Faktory ekonomického růstu a regionálního rozvoje v tranzitivních ekonomikách“
 • Michael Augustín: Kolokvium: „Sociálna zmena: revolúcia a transformácia“

 

***

STUDIES

 • Štěpán Strnad: Concept of Militant Democracy, and its Application in the Czech Anti-Extremist Policy
 • Jan Kovář: Europeanisation of Election Programmes for EP Elections
 • Martina Bolečeková: Migration Policy of the Slovak Republic: 10 Years After the Entry to the European Union
 • Radoslav Ivančík – Jaroslav Ušiak: Theoretical and Terminological Background for the Research of Problems Delimitation and Definition of Terrorism
 • Marián Török: Three Periods of Two Decades of Slovakia´s Foreign Policy
 • Markéta Novotná: An Uneasy Path towards Nordic Cooperation
 • Peter Števkov: The Clash between the United States and Russia in the Military-Security Sphere in Central Asia: Case of Kyrgyzstan
 • Miroslav Jurásek: Francis Fukuyama and His thesis “The End of History”

REVIEWS

 • Ján Marko: Book Review: The Dictionary of Diplomacy
 • Ján Králik: Book Review: The Principles of Public Administration
 • Karolina Tichá: Book Review: Political Communication. From Res Publica to the Public Relations
 • Mária Holubová: Book Review: Overthrow of Eagles - The Fall of the Romanovs, Habsburgs, Hohenzollerns

 INFORMATION

 • Jiří Dušek: International Scientific Conference "Sustainable Development V. - Sustainable Development 10 Years After the Czech Republic Joined the European Union"
 • Jan Ženka – Lukáš Laš: International Conference: „Political Factors of Economic Growth and Regional Development in Transition Economies“
 • Michael Augustín: Colloquium: “Social Change: Revolution and Transformation”