Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

Š T Ú D I E

 • Monika Čambáliková – Monika Uhlerová: Regionálny sociálny dialóg na Slovensku: Stav, vývoj, perspektívy
 • Vojtech Jurčák – Tomáš Martaus: Lisabonská zmluva a bezpečnosť
 • Stanislav Konečný: Arény ako koncept v teórii verejnej politiky
 • Mária Martinská: Analýza záväzkov Slovenskej republiky v oblasti obrany v kontexte rodovej rovnosti a dodržiavania ľudských práv žien 
 • Daniela Škutová – Radoslav Packa: Migrácia v kontexte kultúrnych a národných identít prijímajúcich štátov 
 • Peter Terem – Matej Drotár: Multilaterálne a bilaterálne jadrové dohody ako formatívny princíp druhého jadrového veku 
 • Levon Ter-Ghazaryan: Analýza systému stát-diaspora v procesu budování nezávislé Arménie 
 • Milan Vošta: Obchodní toky s energetickými zdroji z pohledu Ruska a vztah k EU
 • Vladimír Naxera: Sudetoněmecký Landsmanšaft nebo podpora migrace? Německo jako zdroj ohrožení v rétorice Miloše Zemana


R E C E N Z I E

 • Daniel Klimovský: Recenzia na knihu: Úvod do studia politiky 
 • Eleonóra Kováčová: Recenzia na knihu: Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky 
 • Josef Smolík: Recenze na knihu: Proti systému! Český radikální konzervatismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století 


I N F O R M Á C I E

 • Tomáš Hrozenský: Letná škola ECSL o vesmírnom práve a politike 
 • Dagmar Nováková: Vedecký projekt: "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
 • Martin Solík: Medzinárodná vedecká konferencia: „Megatrendy a médiá 2021: Home officetainment”

***

S T U D I E S

 • Monika Čambáliková – Monika Uhlerová: Regional Social Dialogue in Slovakia: Current State, Development, Perspectives 
 • Vojtech Jurčák - Tomáš Martaus: Lisbon Treaty and Security 
 • Stanislav Konečný: Arenas as a Concept in the Theory of Public Policy
 • Mária Martinská: Analysis of Commitments of the Slovak Republic in the Field of Defense in the Context of Gender Equality and Respect for Human Rights of Women 
 • Daniela Škutová - Radoslav Packa: Migration in the Context of Cultural and National Identities of Host States 
 • Peter Terem – Matej Drotár: Multilateral and Bilateral Nuclear Agreements as a Formative Principle of the Second Nuclear Age 
 • Levon Ter-Ghazaryan: Analysis of State-Diaspora System in the State-Building Process of Independent Armenia 
 • Milan Vošta: Trade Flows with Energy Resources from the Perspective of Russia and its Relationship with the EU 
 • Vladimír Naxera: Sudeten German Landsmanshaft or the Support of Immigration? Germany as a Source of Threat in the Rhetorics of Miloš Zeman

R E V I E W S

 • Daniel Klimovský: Book Review: Introduction to the Study of Politics
 • Eleonóra Kováčová: Book Review: Local taxes in the Visegrad Four Countries 
 • Josef Smolík: Book Review: Against the System! Czech Radical Conservatism, Fascism and National Socialism of the 20th and 21st Century


I N F O R M A T I O N

 • Tomáš Hrozenský: ECSL Summer Course on Space Law and Policy
 • Dagmar Nováková: Scientific Project: "This is Not True, but it Could Be": Conspiracy Theories and Hoaxes in the Modern Development of Slovakia in the European Context
 • Martin Solík: International Scientific Conference: „Megatrends and Media 2021: Home Officetainment”