Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Daniel Dobiaš: Utopizmus a realita demokracie
 • Jaroslav Bílek – Ladislav Cabada – Pavel Hulec: Strany mezery v litevském stranickém systému
 • Vladimír Naxera: Korupce a klientelismus v bývalých komunistických režimech střední a východní Evropy
 • Viera Obeid: Hizballáh, prerod z militantného hnutia odporu na masovú politickú stranu (vznik, štruktúra, konflikt s Izraelom a ďalšie smerovanie)
 • Vít Rouč: Vztahy Československa a Andských států (Kolumbie, Peru, Ekvádor a Bolívie) v letech 1975 – 1989
 • Karolina Tichá: Reflexe současné podoby státu
 • Patrizia Prando: Degenerácia talianskej demokracie a parlamentné voľby 2013: úpadok straníckeho systému v stagnujúcej krajine
 • Ivan Šuša: Príspevok Silvia Berlusconiho k transformácii stredopravicových strán a hnutí v Taliansku
 • Francesco Leoncini: Alexander Dubček, muž nádeje v 20. storočí

 RECENZIE

 • Lucia Husenicová: Recenzia na knihu: Komparace sociálních utopií
 • Radoslav Ivančík: Recenzia na knihu: súčasné problémy výskumu medzinárodných konfliktov a kríz a ich riešenia
 • Peter Plenta: Recenzia na knihu: Energetická politika v rozšírenej Európskej únii
 • Karolina Tichá: Recenzia na knihu: Z dejín normatívnej politickej teórie: od Platóna po Rawlsa

INFORMÁCIE

 • Eva Pálešová: Letná škola: Identita a občianstvo v Európe
 • Ján Viselka: 10. ročník vedeckej konferencie INTERPOLIS

 

***

 

STUDIES

 • Daniel Dobiaš: Utopianism and Reality of Democracy
 • Jaroslav Bílek – Ladislav Cabada – Pavel Hulec: Niche Parties in the Lithuanian Party System
 • Vladimír Naxera: Corruption and Clientelism in the Former Communist Regimes in Central and Eastern Europe
 • Viera Obeid: Hezbollah's Transformation from a Militant Resistance Movement to a Mass Political Party (the Creation, Structure, Conflict with Israel and the Future Direction)
 • Vít Rouč: Relations between Czechoslovakia and Andean Countries (Colombia, Peru, Ecuador and Bolivia) from 1975 to 1989
 • Karolina Tichá: Reflection of the Current State Form
 • Patrizia Prando: Degeneration of the Italian Democracy and Parliamentary Elections of 2013: the Decline of the Party System in Stagnant Country
 • Ivan Šuša: Silvio Berlusconi's Contribution to the Transformation of Center-Right Parties and Movements in Italy
 • Francesco Leoncini: Alexander Dubcek, a Man of Hope in the 20th Century

 REVIEWS

 • Lucia Husenicová: Book Review: Comparison of Social Utopias
 • Radoslav Ivančík: Book Review: Present Research of Problems of International Conflicts and Crises and their Solutions
 • Peter Plenta: Book Review: Energy Policy in the Enlarged European Union
 • Karolina Tichá: Book Review: History of Normative Political Theory: from Plato to Rawls

INFORMATION

 • Eva Pálešová: Summer School: Identity and Citizenship in Europe
 • Ján Viselka: 10th Annual Scientific Conference INTERPOLIS