Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Zuzana Duda – Ľubomír Čech: Islamic Factor in Foreign Policy of the Russian Federation
 • Lukáš Jakabovič – Pavel Nečas: Political and Military Implications of Private Military Contractors in Russia
 • Miroslava Pačková: Russian Active Measures in Cyberspace through the Lens of Security Sectors
 • Zuzana Horváthová – Jiří Bílý: Social Control in Globalization of Public Law: The Enforcement of Law
 • Eva Taterová: The Contribution of Czechoslovakia to Creation of the Independent State of Israe
 • Irah Kučerová: The Wave of Broad-Spectrum Crises in the EU Over the Last Decade: The Effect of Chaos or the Arrival of the Black Swan? The Impact of Crises on Integration Dynamics
 • Milan Vošta: Regional Differentiation of Selected States of the Eastern Wing of the EU at the NUTS 2 Level in Relation to Rural Regions

 REVIEWS

 • Liudmyla Kolka: Book Review: Political, Economic and Structural Consequences of the Russian Aggression for Ukraine and the International Community. The Tasks of the Economic Recovery in Post-War Ukraine Considering the European Integration Priorities.
 • Daniela Škutová: Book Review: Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century
 • Martin Vyroubal: Book Review: Opportunities for Growth: The World 2100

 INFORMATION

 • Róbert Vancel: International Human Rights Conference: “HUMAN FORUM 2023”
 • Nikolina Tsvetkova: Putting Internationalisation in Practice. A Blended Intensive Programme on Multilingualism and Intercomprehension
 • Žaneta Lacová – Jana Marasová: Quo Vadis Scientific Francophonie? Back to Global Scientific Francophonie Week (Semaine Mondiale de la Science Francophone) 2023

***

ŠTÚDIE

 • Zuzana Duda – Ľubomír Čech: Islamský faktor v zahraničnej politike Ruskej federácie
 • Lukáš Jakabovič – Pavel Nečas: Politické a vojenské dôsledky súkromných vojenských kontraktorov v Rusku
 • Miroslava Pačková: Ruské aktívne opatrenia v kyberpriestore z pohľadu bezpečnostných sektorov
 • Zuzana Horváthová – Jiří Bílý: Sociálna kontrola v globalizácii verejného práva: Vynucovanie práva
 • Eva Taterová: Príspevok Československa k vytvoreniu nezávislého štátu Izrael
 • Irah Kučerová: Vlna kríz širokého spektra v EÚ počas posledného desaťročia: Efekt chaosu alebo príchod čiernej labute? Dopad kríz na dynamiku integrácie
 • Milan Vošta: Regionálna diferenciácia vybraných krajín východného krídla EÚ na úrovni NUTS 2 vo vzťahu k vidieckym regiónom

RECENZIE

 • Liudmyla Kolka: Recenzia knihu: Politické, hospodárske a štrukturálne dôsledky ruskej agresie pre Ukrajinu a medzinárodné spoločenstvo. Úlohy hospodárskej obnovy Ukrajiny v povojnovom období so zreteľom na priority európskej integrácie
 • Daniela Škutová: Recenzia knihu: Spin diktátori: Ako sa v 21. storočí mení tvár tyranie
 • Martin Vyroubal: Recenzia knihu: Opportunities for Growth: THE WORLD 2100

INFORMÁCIE

 • Róbert Vancel: Medzinárodná ľudsko-právna konferencia: „HUMAN FORUM 2023“
 • Nikolina Tsvetkova: Internacionalizácia v praxi. Zmiešaný intenzívny program v oblasti multilingvizmu a interkomprehenzie
 • Žaneta Lacová – Jana Marasová: Quo vadis vedecká frankofónia? Návrat k svetovému týždňu vedeckej frankofónie (semaine mondiale de la science francophone) 2023